Se alla

4. Liberalernas politik för social omsorg med arbetslinje i Södertälje

Liberalerna står upp för Södertäljes mest utsatta

Vi kan attrahera duktiga socialsekreterare genom löneökningar och goda arbetsförhållanden, där introduktion, handledning och fortbildning är A och O.

Liberalerna vill:

Liberalernas prioriteringar För Södertälje 2018 – Social omsorg med arbetslinje – Gör kommunen tryggare. Förebygg socialt.

  • Anställ trygghetsvakter.
  • Tillsätt en bred kommission mot bilbränder.
  • Rekrytera och behåll socialsekreterare, som prioriteras vid löneöversyn.
  • Öka stödet till kvinno- och tjejjouren. Stärk rättigheterna för placerade barn.

Inledning

Liberalernas socialliberala idéarv manar till ansvar för människor på samhällets skuggsida. Frivilligorganisationer som Brottsofferjouren, Blåbandsrörelsen, Lions och Rädda Barnen kompletterar på ett utmärkt sätt kommunens insatser. En metod i syfte att skapa ekonomisk stabilitet hos socialnämnden är att göra volymavstämningar för vårdplaceringar i delårs-boksluten, med upplägget inom den pedagogiska verksamheten som förebild.

Gör Södertälje tryggare för barn

Varje barn som placeras har rätt till en egen social-sekreterare, med självständig ställning i förhållande till familjehemmet eller institutionen. Lagen säger att socialsekreteraren ska besökt barnet minst två gånger om året, men det bör ske en gång i kvartalet eller ännu oftare vid behov. Familjer med barn ska inte kunna vräkas.

Gör Södertälje tiggare för unga – Anställ fler fältassistenter

Fältassistenter jobbar med unga mellan 12 och 18 år och arbetar uppsökande i hela kommunen. De besöker skolor, fritidsgårdar, föreningar och är aktiva på sociala medier. Samarbetet med föräldrar, väktare och polis ger en god helhetsbild av ungdomarnas vardag. Här finns ett bra stöd för ungdomar som riskerar att hamna snett. Vi vill förstärka de förebyggande insatserna med två nya tjänster.

Mer vård på hemmaplan

Vård på institution är en dyr lösning för barn och ungdomar med beteendestörningar eller svåra hemförhållanden. Dessutom kan kvalitet och resultat ifrågasättas. Mer vård på hemma-plan är en både mänsklig och ekonomisk framtidsinvestering.Enligt Socialstyrelsens rapport, ”Multisystemisk terapi(SMT) för ungdomar med allvarligabeteendeproblem”, sparas på två år 50 000 kronor per placering enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga (LVU). Stockholm har med stor framgång prövat SMT i bostaden hos familjer med sociala problem.Vi ser många återfall i destruktiv livsstil för både yngre och äldre drogmissbrukare. Ett alternativ för dessa människor är att behandlas i ett kommunalt alternativ på hemmaplan med kompetens och kunskap. Det pressar priserna och underlättar anpassning till ett normalt liv.

Höj anslaget till brottsoffer-, kvinno- och tjejjouren

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är i många stycken ett fördolt trauma i det moderna samhället. Lag och tillämpning sviktar kring begrepp som ”hjälplöst tillstånd”, ”heder”, ”samtycke” eller kanske bara ”interna familjeangelägenheter”. Antalet anmälda brott och fällande domar speglar inte hela vidden av problemet, något som kallas mörkertal. Att hjälpa brottsoffer är ett effektivt sätt att förebygga återkommande illgärningar. I samverkan med Salem och Nykvarn har Södertälje en etablerad verksamhet för utsatta kvinnor och yngre tjejer, som drivs på ideell bas. Lokalt är arbetet inriktat på individnivå med skyddade boenden och handfast stöd i vardagssysslorna. Men det behövs fler eldsjälar, inte minst på helger. Liberalerna sätter stort värde på dessa sociala entreprenörer, som borde belönas med betydligt större kommunalt anslag.

Arbete istället för bidrag

Insatser som leder till arbete istället för bidrag bromsar kostnaderna för försörjningsstöd.Samarbetet med Arbets-förmedlingen och externa aktörer bör utvecklas. Vi ska bli bättre på att utvärdera. Där vi lyckas bäst ska vi satsa mest.Liberalerna vill också ställa krav på att tjänster och entreprenader som upphandlas ska ha ett betydande inslag av arbeten utförda av praktikanter, lärlingar och arbetsföra med försörjningsstöd. Här har vi skördat framgång då sociala klausuler numera återfinns i inköpspolicyn. Vi ser gärna att Svenska för invandrare (Sfi) upphandlas, men helst till minst 50 procent. Det är angeläget att varva studier i svenska med praktik. Då kan en grund läggas för anställning eller fortsatt studier, som banar väg för inträdet på arbetsmarknaden och egen försörjning. Oroväckande många ungdomar hamnar mellan stolarna. I Södertälje beräknas 1 500 unga stå utan jobb eller utbildningsinsatser. Dessa försörjer sig i huvudsak på tre sätt; snälla föräldrar, svartjobb eller annan kriminalitet. Nu görs en kraftfull insats för att fånga upp gruppen i samverkan mellan kommunen, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med Ung i Tälje är att lotsa fram vilsna förmågor till en positiv arbetsgemenskap och vidare till anställning eller utbildning. Ungdomar ska inte hänga i parken, de ska sköta den.

Pröva ”Bostad först” mot hemlöshet

Inte störa, inte glömma hyran, inte dra på dig skulder och du måste träffa en stödperson en gång i veckan. Det är enkla regler i modellen ”Bostad först” för att ge människor på livets skuggsida en andra chans i livet och som framgångsrikt prövats i Stockholm. Även här brottas vi med social utslagning, missbruk och hemlöshet. Vi bevittnar inte bara det klassiska ”A-laget”, utan också vilsna, men knappast lastgamla, män och kvinnor, som hellre tar svängen om Systemet än Arbetsförmedlingen. Vi ser gärna ett motsvarande försök i Södertälje och föreslår tre platser för bostadslösa i arbetsför ålder

Förebygg missbruk i centrum

Kommunen har svårt att komma åt missbruket av alkohol och droger på olika platser i stadskärnan. För att lyckas i detta arbete krävs mer förebyggande insatser tillsammans med fastighetsägare, polis, väktare och volontärer. Våra medarbetare med titel ”Uppsökare” på ryggen behöver bli fler, då de spelar en nyckelroll för att stötta yngre män och kvinnor i farozonen. Effektivisera kommunens resurser för det förebyggande arbetet bland barn och ungdom genom bättre intern samverkan, där en nämnd ska ha ett tydligt samordningsansvar. Det behövs även en mer inbjudande plats än entrén i Lunagallerian – en mötespunkt med fika, dusch och möjlighet till återhämtning. Vi vill också se stödpersoner för rehabilitering, som kan visa vägen genom boendekedjan till eget hushåll utan droger.

Ge sociala investeringsfonden en andra chans

En social investeringsfond har inrättats i syfte att stödja förebyggande insatser för barn och ungdomar, om totalt 24 miljoner. Dessvärre blev regelverket en kakafoni av motstridiga paragrafer om återbetalningsplikt kryddat med obegripliga kopplingar till det ideella civilsamhället. Hittills har endast medel för en familjecentral i Geneta beviljats ur fonden.

I enlighet med folkhälsoprogrammet är fokus på nyanlända barn. Det är socialnämnden som beviljats finansiering ur fonden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har också sökt medel för att nå och aktivera ”hemmasittande” barn och unga. Liberalerna vill öka fondens möjligheter att göra nytta, genom att öppna för ideella krafter att söka medel för egna initiativ.

Verka för ett liv bortom pappmuggen

Fattiga EU-medborgare söker sig till Södertälje för att tigga på gator och torg. Det är en ohållbar utveckling – för både samhället och individen.Situationen förklaras av utanförskap och främlingsfientlighet i hemländerna. Vi accepterar aldrig att diskriminering och fattigdom leder till att desperata människor lämnar sina närmaste för att tigga pengar utanför ICA och Coop. Liberalerna arbetar för att färre ska leva i sådan nöd att sista utvägen för att klara försörjningen är att be om allmosor i Sverige. Vi har en agenda för en lösning. Backa upp hjälporganisationer som Röda korset, Hjärta till Hjärta och Rädda Barnen. Ta medel ur biståndsbudgeten till aktörer som seriöst arbetar på plats. Stötta expertutbyte kring utbildning, socialtjänst och jobbskapande åtgärder. EU-kommissionen behöver agera tuffare så att öronmärkta miljarder verkligen används för att bekämpa fattigdom och utanförskap.Skärp kontrollen av att man lever upp till de mänskliga rättigheterna. Inför sanktioner när länder sviker unionens grundläggande värden.Sverige måste fortsätta att ta initiativ för ett brett europeiskt samarbete mot antiziganism.Härbärgen och annan hjälp ska erbjudas här, men får inte bidra till att människor fjättras vid tiggeri. Socialtjänstens insatser bör riktas till EU-medborgares barn. Men undvik åtgärder som bidrar till att ännu fler människor söker sig hit för att tigga.Ungdomar har rätt till utbildning och därför måste skolgången säkras i hemlandet. För sjukvård gäller samma princip som för papperslösa – akutvård.Polisen ska kunna avhysa tillfälliga, ohälsosamma och olagliga boenden – men med respekt för den enskildes värdighet och integritet.Det ska heller inte vara tillåtet att tjäna pengar på människor som vädjar om slantar. Här kräver vi en vassare lagstiftning.Genom att agera med värdighet här och kräva åtgärder där kan vi angripa orsakerna till de här sociala tragedierna.

Bryt omhändertagandementaliteten på HVB/stödboenden

Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden ökar och människor lever i ovisshet flera år innan de får besked. En väntan på fulla asylboenden är frustrerande och negativ för individen och kostsam för samhället – möjligheterna till människors integration minskar. Parallellt med åtgärder för att korta väntetiderna måste den destruktiva inaktiviteten under asylperioden motarbetas. Alltför många boenden drivs utifrån en omhändertagandementalitet där människor inte anses förmögna att kunna laga sin egen mat eller utföra vardagssysslor. Liberalerna tror på individens förmåga att kunna ta ansvar för sin egen tillvaro genom överenskommelser om städning av gemensamma utrymmen, matlagning och annat praktiskt. Exempel i media visar att barn på vissa asylboenden har tillgång till lekrum bara några timmari veckan på grund av personalbrist. Det rimliga vore att föräldrar tillsammans tar detta ansvar. Asyltiden bör användas som förberedelse för ett eventuellt fortsatt liv i Sverige. Migrations-uppgörelsen slog fast att svenskundervisning och samhällsorientering ska ges tidigt. Asyl-sökande, såväl yngre som äldre, måste i större utsträckning aktivt involveras i mottagandet och från första början få möjlighet till sysselsättning. Detta kan kommunerna delvis påverka. Principen bör vara att boende vid Södertälje kommuns Hem för vård eller boende, HVB, och stödboenden så långt möjligt ska involveras i de dagliga sysslorna.

Tidigarelägg samhällsorientering för ensamkommande unga

Det är viktigt att ensamkommande barn och unga så snabbt som möjligt får en tillvaro präglad av trygghet och sammanhang, kontakt med skolan och möjlighet till fritidsaktiviteter. Idag omfattas inte ensamkommande unga av regler om samhällsorientering, men det finns starka behov av att se till att alla får utbildning i hur det svenska samhället fungerar. Detta är angeläget ur flera perspektiv. Det handlar dels om att utbilda i demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat, dels om att ge kunskap om individens rättigheter och skyldigheter, inte minst när det gäller jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Informationen bör också ges till barn och unga som placeras hos anhöriga.

Gör villkoren tryggare för ensamkommande unga

Ensamkommande barn och unga har rätt till en trygg och god start i Sverige med väl fungerande boende, skola och kontakt med socialtjänsten. Men en kartläggning från kommunerna i Stockholms län visar att det krävs bättre ordning på de ensamkommande flyktingbarnens situation. 63 procent av ungdomarna, som anvisas kommunerna, placeras ofta runt om i länet. Kommunen som barnet faktiskt bor i har ansvar för att barnet går i skolan, medan kommunen som barnet anvisats har det långsiktiga ansvaret enligt socialtjänstlagen. Flera kommuner har inte ens koll på var de anvisade barnen placerats Vidare vet inte alla huvudmän hur många ensamkommande som andra kommuner har placerat hos dem. Därmed finns en uppenbar risk att barnen inte får det stöd som de har rätt till.

Södertälje har ansvar för cirka 100 ungdomar. Av dem är hälften placerade i boenden utanför våra gränser. Det saknas färsk statistik över barn som är placerade här av andra kommuner. Liberalerna menar att Södertälje bör ta hela ansvaret för de ensamkommande som sökt sig hit – allt talar för att det är både bättre för barnen och billigare för skattebetalarna. Liberalerna föreslår därför att Södertälje tar fram en handlingsplan för de ensamkommande barnen och säkerställer att de också bor, går i skola och har kontakt med socialtjänsten här.

Starta en anhörigskola

En anhörigskola har som syfte att ge råd och stöd till personer som lever tillsammans med alkohol-, narkotika- eller spelmissbrukare. En sådan verksamhet behövs i Södertälje, gärna i samverkan med landstinget och grannkommuner.

Öka antalet hembesök

Vi vill se fler och ännu bättre betalda socialsekreterare, som har ledningens stöd i arbetet med att förebygga social utslagning och som kan göra hembesök. Likaså behövs fler handläggare inom öppenvård för barn och unga. Det ska också finnas möjlighet till deltidsförsörjning och därmed kunna arbeta utan att för den skull få mindre pengar i handen. Hembesök i anslutning till alla nya biståndsärenden har visat sig framgångsrikt med både bättre kvalitet i besluten och ökad rättvisa. Även kollegiegranskning minskar kostnaderna för försörjningsstöd.

Förstärk kompetensförsörjningen inom socialtjänsten

Socialtjänsten går på knäna på grund av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Ska våra mest sköra invånare kunna erbjudas adekvat stöd samtidigt som duktiga medarbetare stannar kvar måste förändringar ske snabbt. Enligt en studie vill en av fyra socialsekreterare sluta. Endast en av 24 av våra nybakade sekreterare säger sig vilja jobba vidare i Södertälje. Det är ett underbetyg till kommunen som attraktiv arbetsgivare. Men vi är inte överraskade, då många socialsekreterare vittnar om gigantiska ärendebalanser per anställd.

Liberalerna ser med oro på hur Socialdemokraterna kör en av välfärdssamhällets viktigaste funktioner i botten. Vi efterfrågar ett starkare ledarskap från Södertälje kommun, i egenskap av både arbetsgivare och ansvarig för ett av våra tyngsta välfärdsområden.

Här är fem handfasta tips för att vända trenden:
1. Satsa på spetskompetens. Ett karriärs- och kompetenshöjande system liknande förstelärarna inom lärarkåren, med såväl högre utbildning som lön, skulle skapa en mer rättssäker socialtjänst. Här kan erfarna socialsekreterare stötta nyutbildade kolleger.
2. Prioritera löneökningar för kommunens socialsekreterare – utbildning ska löna sig. Det är angeläget för att behålla erfarna medarbetare.
3. Förbättra arbetsmiljön. Genom trygga arbetsförhållanden kan vi öka kontinuiteten, bromsa personalomsättningen och få en effektivare myndighetsutövning.
4. Inför traineeprogram. Utveckla ett utslussningsprogram för nyutexaminerade socionomer, som får en handledare att arbeta bredvid det första halvåret. Då kan vi klara rättssäkerhet och kvalitet, samtidigt som den nyutexaminerade får en gedigen praktisk erfarenhet av jobbet.
5. Använd nya forskningsidéer. Förvaltningen bör inleda ett samarbete med akademin kring forskning i syfte att tidigt implementera senaste rön och evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi säkerställer därmed att kommunen ständigt granskar, utvärderar och utvecklar sin egen verksamhet. Resignera inte, utan ställ socialtjänsten på fötter igen.