Se alla

3. Liberal politik för miljö och stadsbyggnad i Södertälje

Liberalerna står upp för Södertäljes gröna kilar

Liberalerna vill:

Liberalernas prioriteringar för 2018 – miljö och stadsbyggnad
Gör trafiken säkrare, utveckla Slussholmen. Håll rent.

  • Erbjud attraktiva bostäder för unga, barnfamiljer och äldre – i staden och på landet.
  • Utveckla Slussholmen/Lotsudden till Södertäljebornas nya gröna vardagsrum. Värna om gröna kilar i hela kommunen och gör Kusens backe till naturreservat.
  • Håll Södertälje rent. Gör del av Gågatan rökfri och pröva mobil återvinningsstation.
  • Minska de skadliga partikelhalterna i centrum. Led om genomfartstrafiken i Järna.
  • Bygg sammanhängande cykelstråk, såväl inom som mellan kommunens tätorter.
  • Verka för parkeringsregler som gynnar boende, besökare och butiksägare i centrum.
  • Asfaltera mer och underhåll våra gator bättre för att förhindra kapitalförstöring.

Inledning

Gränsöverskridande miljöproblem behöver en internationell agenda, där EU spelar en central roll, men även lokalt kan vi göra mycket för att minska klimatpåverkan. En genomtänkt strategi för miljö och teknisk verksamhet ska göra Södertälje attraktivt för boende och kommersiell verksamhet med hjärterum för turister i husbil och exotiska food trucks.

Förnya stadskärnan

Södertäljes stadsmiljö fick under några decennier genomgå stora förändringar, från en idyll till en stad i världen. Hela centrumkvarter revs och ersattes av funktionella klossar. Nya bostads-områden växte upp utan känsla för skönhet och trivsel. Med perspektiv på denna utveckling måste kommunen vårda den fysiska miljön bättre. Gör Kusens backe till ett naturreservat, inte parkeringsgarage eller motorled. Den nya slussbron i sydläge skapar förut-sättningar för att bevara Vänortsparken och utveckla Slussholmen/Lotsudden som stadsnära och tillgängliga rekreationsområden.

Förnyelsen av Inre Maren och angränsande partier ska ske varsamt. Högst upp på önskelistan står omdaning av kvarteren Tellus och Lyran. I Tellus vill vi dels flytta tillfarten till Kringlangaraget – vilket vi äntligen fått gehör för, dels ersätta ”förargelsens hus” (betong-däcket för parkering) med kommersiella lokaler, publika utrymmen gärna i form av ett kulturhus för alla åldrar och gärna också attraktiva bostäder. Lyran mellan Gamla Flickskolan och Hebbevillan ser vi gärna några ”stadsvillor”, som inte hindrar den fysiska och visuella kontakten med kanalen och Kusens backe.

Orionkullen är ett kulturhistoriskt landmärke och nya byggnader i omedelbart grannskap måste anpassas så att slänterna, själva kullen och dess bebyggelse behåller sina särdrag i centrumflanörens blickfång. Tyvärr innebär den fastställda detaljplanen för kvarteret Orion att Södertäljes eget Akroplis får brutal närkontakt med det nya bostadskomplexet. Samtidigt kommer den karaktäristiska och syrebringande lindallén i Ekdalsgatans fond att bli offer för motorsågarna.

Bitvis känns Nygatan lika död som Köpmangatan, en plats som för tankarna till ett vindpinat Östberlin under det kalla kriget. Esplanader, mysiga butiker, grönska och en krympt Oxbacksled skulle onekligen pigga upp stadsbilden. Vid tvärgatorna mot Gågatan ser vi hellre butiker och bostäder istället för lastkajer. En hängande trädgård på Kringlan och ett svävande glastak över Politikertorget kan förstärka upplevelsen av ett ombonat centrum, gärna också lite färg på Mälarbron, bättre ljus i stadshustunneln och effektbelysning av parkourparken.

Ge Slussholmen/Lotsudden ett ansiktslyft

Liberalerna har lämnat ett gediget förslag på hur Slussholmen/Lotsudden kan utvecklas och höja stadens attraktionsvärde när ombyggnaden av slussen är klar. Liberalerna vill göra området till en plats som ger glädje för både invånare och besökare. Södertälje är en stad mellan sött och salt, en strategisk knutpunkt mellan Östersjön och Mälaren. Vi vill göra något extra av vår unika position som ”kanalstad”. Ta vara på stadens spännande historia. Visa kanalens och kurortens historia i ett museum. Beskriv slussning i modeller. Låt kringel-gummor – och kringelgubbar – saluföra klassiska kringlor. Bygg bryggor utmed Inre Maren och anlägg ett promenadstråk samt ”Playa del Maren” med sandstrand, kurbad och basänger. Hyr ut småbåtar. Skapa Södertäljebornas ”Central Park”, med byggnader som ger möjlighet till verksamhet året om, gärna i spännande arkitektur som glashus eller växthus. För att det ska bli en riktig oas kan en djärv idé vara att göra Slussholmen bilfri. Med det menar via att motorfordon åker över den nya slussbron, via Lotsudden över till västra sidan av Maren och ansluter till gatunätet där. Vi vill med vårt förslag sticka ut och sticka upp. Södertälje har ambitionen att skapa ett attraktivt centrum där människor rör sig, handlar, bor och arbetar. Eftersom det inte finns så många lediga ytor måste den nya bebyggelsen skjuta i höjden. Varför inte planera för ett bostadshus längst ut på udden i form av Telge Fyr? Finansiering sker inom ramen för stadskärneprogrammet.

Mer kultur och mindre asfalt vid Marenplan

Inre Maren är en av Södertäljes mysigaste platser med vatten, kommers, krogar och kultur, inte minst Oktoberteatern. Här finns också skönhetsfläckar i form av betongdäck och bilparkering på första parkett. I stadens hjärta borde det vara mer grönt och kultur, mindre asfalt och trafik.
Liberalerna föreslår att Strandgatan omvandlas till ett kulturstråk, inramat av naturens alla färger i blomsterarrangemang och lummiga träd. Torghandeln är en omistlig del av stadens själ och bidrar till gemyt och trivsel. Liberalerna välkomnar fler dagar och platser för knallarna, gärna med en julmarknad på Marenplan.

Sätt stil på ströget – funktionsanpassa

Vi vill ge Gågatan en nödvändig ansiktslyftning. Analyser visar att handeln skulle gynnas av entydlig passage för flanörer istället för dagens två. Vidare vore det på sin plats med mysigare belysning och möblering med enhetligt utformade bänkar, soffor, bodar, markiser och skyltar. Sist, men inte minst, tillgänglighet och framkomlighet för funktionsnedsatta måste prioriteras, till exempel genom en mer vänlig och halksäker ytbeläggning.

Det är A och O att föra samtal med Centrumföreningen, Handelskammaren och fastighets-ägarna i dessa aktuella frågor. Låt gärna ”Södertälje city i samverkan” öppna en digital förslagslåda på sodertalje.se så att intresserade Södertäljebor kan delta i utvecklingen.

Gör del av gågatan till rökfri zon

Tobaksrök och drivor av fimpar i centrala staden är ett gissel för många. Åtminstone en uteservering har infört rökförbud inom sitt hägn. Den är välbesökt med nöjda kunder. Låt oss därför göra vårt populära strög ännu trivsammare genom att införa en rökfri zon mellan Stora Torget och Ekdalsgatan. Tillsammans med Centrumföreningen och fastighetsägarna kan vi lyfta vår gemensamma miljö. För att lyckas krävs bred information och utplacering av strategiska askkoppar. Rökfritt gör flanörstråket mer attraktivt för shopping och upplevelser. För övrigt skulle en fimpsug bli en välsignelse för Södertäljes centrala platser.

Strandpromenader för alla sinnen

Tänk Södertälje i sommarskrud med två trivsamma promenadvägar på var sin sida om kanalen, som kan erbjuda Södertäljebor och besökare massor av intryck och upplevelser. Fräscha upp miljön med belysning, bänkar, papperskorgar och information om stadens natur och historia. Allt naturligtvis anpassat för funktionsnedsatta. Promenadstråken kan bli ännu mer personliga genom att låta Södertäljeborna sponsra egna parkbänkar. Under sommaren kommer vi att kunna slå oss ned på Playa del Maren, stranden mitt i staden, ett förslag som ett enhälligt fullmäktige ställt sig bakom. Vi har även lanserat centralt husbåtsboende. Pontonbron mellan Lotsudden och Borgmästarudden är en välsignelse för fotgängare och cyklister. Medaljens baksida är att fritidsbåtar, drakskepp och restaurangfartyg portas från Marens inre. Vi förordar en vacker, välvd gång- och cykelbro med fri passage för mindre båtar. I stort sett hela Liberalernas önskelista förverkligas och finansieras, förutom Marenbron, av Sjöfartsverket när kanalen och slussen byggs om.

Trampa till Tälje

Traditionella stadsvandringar med olika teman är populära. Med inspiration från världsmetropoler lanserar vi ett nytt koncept – att se Södertälje från cykelsadeln. Grundidén är cykeluthyrning med tillhörande utrustning kombinerat med utflykter i Kringelstan under sakkunnig ledning.

Vi behöver också fullfölja arbetet med skapa sammanhängande gång- och cykelstråk, både i centrum och mellan kommunens tätorter – inte minst mellan Södertälje och Järna, I dag möter cyklisten rena skräckupplevelsen på den tungt trafikerade Tvetavägen eller i korsningen Järnagatan/Lovisinsgatan i city. Även väderskyddade och låsbara cykelställ vid strategiska målpunkter krävs för att cykeln ska bli ett alternativ till bilen vid arbetspendling. För en snabbare utbyggnad av angelägna gång och cykelvägar i kommunen avsätter vi 10 miljoner extra i vår investeringsbudget.

Tillsätt ett skönhetsråd

Kommunen befinner sig i ett skede, där stadskärnan i allmänhet och Maren i synnerhet ska förnyas, samtidigt som de yttre kommundelarna växer. Här skulle vi kunna få god hjälp av ett fristående rådgivande organ, som kan bevaka frågor som rör arkitektur, stadsbyggande och naturmiljö utan hänsyn till kortsiktiga ekonomiska intressen. Liberalerna välkomnar det privata initiativet ”Vårda Södertälje” i denna anda.

Anställ en stadsträdgårdsmästare

Ett trivsamt centrum förutsätter att vi sköter våra park- och grönområden. För att stärka detta uppdrag behövs en stadsträdgårdsmästare mm.Ökadkostnad 1 miljon kronor.

Gör Södertälje mer välstädat – Håll rentkampanj

Vår kommuns fantastiska förutsättningar måste tas tillvara betydligt bättre. Då krävs bättre centrumstädning, parkskötsel samt underhåll av gång- och cykelvägar – framkomlighet krävs även under snörika vintrar. Att påbörja sandupptagning tidigare på våren vore en ynnest för både cyklister och fotgängare och leder till minskade halter av skadliga partiklar i stadsluften. Det handlar också om att förändra beteendet hos Södertäljebor, där vi alla måste ta ansvar och föregår med gott exempel att inte skräpa ned och att i högre grad använda våra retur- och återvinningsstationer. En rent och välstädat Södertälje betyder också ett tryggare Södertälje. Vi avsätter 1 miljon kronor för en kampanj på flera språk för en renare och fräschare kommun. Telge Tillväxt gör sitt bästa för att städa undan vintern och våra parkarbetare gör vårfint, men hur är samarbetet med skolor och ideella krafter egentligen? Elever och föreningsmedlemmar som plockar skräp på allmänna mot en blygsam ersättning är välkommet för både miljö och föreningskassa. Att rusta upp hundrastgårdarna gör staden både renare och tryggare. Ökad kostnad 1 miljon kronor.

Inför pantrör i miljöns tjänst

Det är A och O att vi Södertäljebor ändrar attityd till nedskräpning. Vi måste inse vikten av det egna beteendet, inte minst som förebilder för barn och unga. Det är inte okey mot vare sig medmänniskor eller miljö – och faktiskt olagligt – att lämna kvar de trista resterna efter en picnic i det gröna. Liberalerna vill på olika sätt underlätta för att hålla Södertälje välstädat. Vi slår här ett slag för pantrör. Principen för dessa är att någon, som inte vill eller kan ta med sig förpackningen, lämnar den urdruckna PET-flaskan eller dryckesburken i ett rör, direkt monterat på papperspellen. En förbipasserande får sedan möjlighet att kila till affären och panta flaskan eller burken. Härmed uppstår en vinn-vinnsituation, dels tjänar miljön på det, dels någon alert medborgare, som kan stoppa en extra slant i sparbössan. Vi föreslår att kommunen i samverkan med förpackningsindustrin förser lämpliga papperskorgar i både centrala staden och kommundelarna med pantrör.

Pröva en mobil återvinningscentral

Vi skrattar hjärtligt åt ”återvinningstalibanen” vid returstationen i komedin Solsidan. Men att underlätta insamling och återbruk gör oss alla till ”miljönärer”. En mobil återvinningscentral är något som Sundbyberg prövar i syfte att förenkla för medborgarna att bli kvitt sina grovsopor. Flera kvällar i månaden kan man lämna skrymmande avfall via mobila insamlingsenheter på olik aadresser runt om i staden. Ambitionen är att fungera som den stationära centralens förlängda arm. Sedan tidigare finns också ”Returkassen”, där man erbjuder hämtning vid dörren av kemikalier och elektroniska prylar. Och så ”ReTuren”, som är ett system med ambulerande återvinningsstationer. Tjänsterna är avgiftsfria och inbakade i avfallstaxan. Södertälje ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Vi införde för fjorton år sedan de gröna påsarna för matavfall, som sorteras ut på Tvetaverket. Innehållet omvandlas till biogas vid Himmerfjärdsverket. Numera erbjuds även fastighetsnära källsortering, för både egnahem och flerfamiljshus. Förutom Tveta driver Telge Återvinning Returen i Moraberg. Anläggningarna är dock inte tillgängliga för alla Södertäljebor. Och som bekant uppstår titt som tätt problem med kylskåp, soffor, tjock-TV och färgburkar, som dumpas i moder natur eller i bostadsområdena. Låt oss därför utreda och gärna pröva såväl ”Returkassen” som ”ReTuren” och en mobil återvinningscentral.

Ladda med laddstolpar

Med fler el- och hybridbilar behövs fler laddningsstationer. Liberalerna har föreslagit 30 stycken i staden och de yttre tätorterna. Fullmäktige har varit med på noterna, men facit var länge magert. Men den 4 november 2014 invigdes äntligen den första publika laddstolpen. Efterfrågan på hybrider och elbilar har ökat markant i och med supermiljöbilspremien. Nu är det upp till bevis för majoriteten i Södertälje att stå upp för sina miljöpolitiska ambitioner.

Förbättra luftkvaliteten på Turingegatan

Larmrapporterna kring skadliga partiklar duggar tätt. Liberalerna har bland annat föreslagit moderna trafikhänvisningssystem och att Oxbacksleden bantas till en esplanad. I avvaktan på större vägom-byggnader och kringfarter är omedelbara insatser på Turingegatan nödvändiga.
Vi föreslår ny beläggning samt bättre dammbindning genom ökad renspolning och sandsopning. Likaså behöver vi se över trafik-flödena mellan trafikkarusellen i Moraberg och Dalparksmotet. I syfte att förbättra miljön genom ökad information till kommuninvånarna i allmänhet och bilisterna i synnerhet vill vi utveckla sodertalje.seför aktuell miljöinformation och komplettera infartsskylten i Moraberg med en funktion som upplyser trafikanterna om när partikelhalterna når ohälsosamma nivåer i centrala Södertälje. Då rekommenderas trafikanterna att istället välja Saltskogs respektive Wasa trafikplatser. Inför även en ”grön våg” på Turingegatan, Oxbacksleden/Ängsgatan. Vi borde också överväga en begränsning av tunga ekipage på aktuell sträcka under den mest intensiva rusningstiden.Konsekvenserna av ett dubbdäcksförbud på delar av Turingegatan bör belysas ur flera perspektiv, framförallt miljömässiga men även samhällsekonomiska och praktiska. Gatan tar idag ansenligt utrymme i anspråk och ger ett ogästvänligt intryck. Den bör därför begränsas och lämna plats för såväl cykelbanor som växtlighet. Generöst med bladverk är ett effektivt sätt att fånga upp hälsovådliga partiklar. Genom att plantera tåliga träd på sidor av gatan och skapa en välkomnande allé kan vi lyfta det estetiska mötet med citykärnan.

Däcka över E4/E20 vid Hagaberg

Motorvägen E4/E20 genom Hagaberg bildar ett öppet och fult sår i stadsbilden och utgör en mullrande pulsåder genom en tidigare idyll. Snart väntar också Sagoleden parallellt med motorvägen mellan Moraberg och rondellen i Hagaberg. I samband med de förestående investeringarna i både riksvägar och lokalgator vill vi att det görs bot och bättring efter framfarten på 1960-talet. Utred därför en överdäckning av avsnittet Grödingevägen/Erik Dalbergs väg och Höglundsvägen/Solvägen i samarbete och samfinansiering mellan staten, privata aktörer och kommunen. Resultatet blir en bättre miljö och estetik och som bonus möjlighet att skapa ett antal attraktiva bostäder bara ett stenkast från centrum. Låt detta bli en viktig pusselbit i den strukturplan som arbetas fram för stadsdelen.

Klokare parkering för ett livskraftigt centrum

Att tillgodose efterfrågan på parkeringsplatser stärker centrumhandelns konkurrenskraft. Två timmars gratis parkering i parkeringshusen på lördagarna är ett vällovligt initiativ från Centrumföreningen. Liberalerna står bakom den blocköverskridande överenskommelsen från 2016 om parkeringstal – ett generellt tal om 0,7 p-plats per nybyggd lägenhet i centrum – p-tider och p-taxor. Men Liberalerna förbehåller sig rätten att även i fortsättningen uppmuntra bilisterna att ställa bilen en bit utanför stadskärnan genom lägre taxor på externa parkerings-platser och på sikt verka för helt avgiftsfri markparkering på lördagar. Nedan redovisas de viktigaste punkterna i parkeringsstrategin för centrum.

Parkeringsavgifter. I samband med parkeringsstrategin beslutades lades ett uppdrag om att utreda avgiftsfri parkering under vissa delar av året. Det kan handla om fler dagar med två timmars avgiftsfri parkering i p-garagen, införande av p-skiva under sommaren och ”gratis” buss till centrum på helger. Avgiftsbelagd tid på utomhusparkeringar i centrum begränsades till 08.00 – 18.00 på vardagar, 08.00-16.00 på lördagar och avgiftsfritt på söndagar.

Boendeparkering och parkeringsköp. Parkering för boende ska i första hand inrymmas i de nya bostadsfastigheterna där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vid parkeringsköp ska långsiktighet garanteras genom avtal, men bör inte inrymma en majoritet av p-utbudet.

Parkeringsnorm vid nybyggnation. När nya bostäder byggs i stadskärnan ska genomsnittlig p-norm 0,70 gälla för respektive objekt. Differentierade p-tal innebär lägre tal för mindre lägenheter och högre tal för större lägenheter, enligt modellen: 1:a 0,35 p-plats, 2:a 0,55, 3:a 0,85 och 4:a 1,05.

Flexibla parkeringslösningar. Det pågår en utveckling i Sverige när det gäller hållbara transportmedel. Till exempel kan bilpooler och lånecyklar i ett centrumnära läge med god kollektivtrafik möjliggöra full rörlighet utan eget bilägande. Ett flexibelt p-tal kan vara möjligt om det kompletteras med nya intressanta och väl fungerande lösningar för de boende.

Parkeringshus. Nya parkeringsanläggningar brådskar. För det över blockgränsen överens-komna parkeringshuset i kvarteret Spinnrocken måste byggstart gälla 2018. Vi håller vad vi lovar och avsätter i vår investeringsbudget 75 miljoner kronor för det nya garaget. Ökad kommunal rådighet över Lunagaraget utreds. Det behövs också ett bättre system för boendeparkering, som inte ökar avgifterna på platser bortom stadskärnan. Likaså bör antalet p-platser för funktionsnedsatta inventeras och vid behov utökas. Provisoriska parkerings-platser, på skolgårdar och torg, i kvarteret Mörten invid spåren och på kajen i Mälarhamnen, bör öppnas, inte minst i samband med stora ”köphelger”.

Gör Södertälje tryggare i trafiken

Trafikmiljö och fordon måste utformas så att små misstag inte leder till döden eller allvarliga personskador. Liberalerna vill ha krocksäkra lyktstolpar på infartslederna och göra insatser vid olycksdrabbade övergångsställen. En bättre trafikkultur vid Centralplan med respekt för rådande trafikregler vore välkommen, likaså att trafikljusen vid Gågatan synkroniseras. En tryggare utfart från Bergaholmsvägen mot Stockholmsbacken har säkerställts på vårt initiativ. Vidare är det nödvändigt att binda samman gång- och cykelvägarna dels mellan Järna och Södertälje, dels mellan Högloft och Axa Sports Center. Likaså behövs ett säkert gångstråk inför invigningen av Björkängs förskola i Ritorp och ett övergångsställe på Saltskogsvägen vid Stålhamraskolan.

Underhåll våra gator och vägar bättre. Vintrarna går hårt åt Södertäljes gator och gång- och cykelvägar. Potthålen blir så många, så urgröpta och så vassa att de innebär uppenbara säkerhetsrisker. Vi behöver öka underhållet av våra gator och vägar för att undvika ren kapitalförstöring. Annars riskerar kommunens värdegrund ”Medborgaren först” att bli lika ihålig som Södertäljes gator. Vi gör därför en extra satsning om 10 miljoner kronor på asfaltering och underhåll i investeringsbudgeten.

Gör Södertälje city säkrare – ”Supergummor”

Liberalerna har tillsammans med övriga allianspartier pekat på behovet av trygghets- och säkerhetsåtgärder som en del i det så kallade Södertäljelyftet. Verkligheten är numera sådan att vi behöver inventera tänkbara fysiska platser där terrorhandlingar kan hota Södertäljeborna, men även minimera såväl risken som konsekvensen av en attack. Här kan kringelgumman, en supergumma i storlek XXl, fylla en viktig funktion. Utgå från originalet och ”pumpa upp” trafikhindret så att det i sin nya skepnad blir redo att möta dagens utmaningar – svårforcerade stopp vid livsfarlig framfart. Här krävs robusta konstruktioner med smarta förankringar. Parkvägen ansatt av framrusande fyrhjulingar och Gågatans entréer är exempel på tjänstgöringsplatser. Stiliga och säkra supergummor blir också iögonfallande inslag i stadsbilden och ett tillskott i marknadsföringen av Kringelstan. Vi avsätter 2 miljoner kronor i vår investeringsbudget för dessa trafikhinder. Se punkt 5.15.

 

Samordna mer mellan kommunen och Trafikverket

Olyckan på motorvägsbron på midsommarafton satte frågan om bättre samordning mellan kommunen och Trafikverket i blixtbelysning. Med bättre framförhållning, dialog och alternativa väganvisningar kan förhoppningsvis trafiken löpa långt smidigare med större förståelse hos resenärerna och en inte fullt så igenkorkad stadskärna som ”mardrömssommaren 2016”.

Bygg bort bostadsbristen

Stockholms län är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Södertälje är inget undan-tag, förutom att större delen av inflyttningen sker från andra länder, för vilka vi behöver bereda värdigt eget boende, VEBO (Se även punkt 2.10 Flyktingmottagning). Men vi har också 24 000 inpendlare varje vardag, som valt bort närheten till arbetsplatsen. De flesta av dem befinner sig mitt i livet, är välutbildade och har goda inkomster, som vi gärna skulle vilja debitera 20,15 kronor i kommunalskatt. Kommunen behöver sätta fart på bostadsbyggandet i attraktiva lägen, gärna nära vattnet och naturen, men ändå med goda kommunikationer och gångavstånd till kultur och kommers i centrum. Vi ser gärna en mångfald i bostadsutbudet, alltifrån tomter för självbyggeri till hyres- och bostadsrätter i varierade former. Högkvalitativa skolor är naturligtvis A och O för locka inpendlare att slå ned sina bopålar i Kringelstan.

Bristen på bostäder för studenter, barnfamiljer och seniorer gör en rad reformer angelägna. Ta bort hämmande regler och förenkla planbestämmelser, men förbättra också konkurrensen och skapa långsiktiga villkor. Det byggs för lite och köerna är för långa. Människor utan socialt kapital/kötid lyckas inte etablera sig på hyresmarknaden. Och saknas finansiellt kapital har man heller inte råd att köpa, bostadskarriären tar stopp. Det är nödvändigt att förändra hyressättningen av nybyggda lägenheter. Det måste bli attraktivare att bygga och förvalta hyresrätter. Liberalerna kräver därför att planprocesserna kortas, skadliga bostadsskatter sänks, byggkostnaderna minskar, studentlägenheter byggs, strandskyddet mjukas upp, bruksvärdessystemet reformeras och hyressättningen görs friare vid nybyggnation.
Samtidigt behövs åtgärder för att stärka de boendes situation. Det handlar om att dels förbättra förutsättningarna för de ekonomiskt mest utsatta hushållen, dels öka konsumentmakten för hyresgäster. Bostadstillägget ofta avgörande för att lyfta ekonomiskt svaga grupper över fattigdomsgränsen. En målgrupp är pensionärer med låga inkomster, som har små marginaler när hyran är betald. Bostadsbristen är ett allvarligt ett hinder för Sveriges tillväxt; unga tvingas bo kvar hemma, ”årsrika” kan inte byta till anpassade boenden och nyanländas dröm om att komma in i samhället försenas. Medan regeringen står vid sidan och tittar på föreslår Liberalerna skarpa åtgärder för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Gärna ”Kanalstaden” – men med måtta

Tältet, nästgårds Sydpoolen, exploaterades lyckosamt med bostäder. Men den före detta ridhustomten ligger fortfarande för fäfot. I kvarteret Sporren kan ett förnämligt bostads-område växa fram. Liberalerna välkomnar därför att en detaljplan gått ut på samråd, dock med våra medskick att exploateringsgraden är alldeles för hög (här utfärdar vi en miljonprograms-varning), att gestaltningsfrågorna måste ägnas extra omsorg och att det generella parkeringstalet bör vara minst 0,7, det vill säga 0,7 bilplats per lägenhet (i remissutgåvan 0,6). Även Igelstatomten i Östertälje har alltför länge varit en styggelse, där kommunen och dess bolag slagit knut på sig själva genom en intern överklagandeprocess. Till glädje för alla parter är nu knuten löst, liksom den segslitna frågan om sanering. Här finns allt man önska; sjöutsikt, goda kommunikationer inklusive egen järnvägsstation, närhet till arbetsplatser, och flera skolor. En bomässa på området skulle kunna väcka nationellt intresse. Vi noterar vidare att ”Bovieran” med vinterträdgård för seniorer närmar sig byggstart i Brunnsäng. Här har Liberalerna lanserat en bättre trafiklösning för bostadsområdets in- och utfart.

Ostlänken kan öppna spår till Hölö-Mörkö

Den blivande Ostlänken öppnar nya möjligheter för pendeltåg till Hölö. Inom en inte alltför avlägsen framtid kan tåg trafikera både Hölö och Vagnhärad i Trosa på gamla stambanan.

Förvandla pelarskog till pelarpark

Mäktiga brobyggen och ett komplicerat trafikmaskineri har förvandlat porten till Södertälje Södra till ett ogästvänligt ingenmansland. Låt oss ta vara på områdets kvaliteter och förvandla den överskuggande infrastrukturen till en fördel. Rensa slänter och planteringar. Förstärk kontakten med kanalen med utsiktsplatser. Rusta gång- och cykelvägar. Gå vidare med stensättning av ytorna under brovalven. Avsluta med effektbelysning och läcker färgsättning av bärande brokonstruktioner. Sjöfartsverket, Trafikverket och kanske Grafikens hus är naturliga samarbetspartners när det kommer till planering, genomförande och finansiering.

Cirkus i dag, i går och i morgon

Festplatser, dansbanor och biografer har fått stryka på foten för bostäder, butiker och parkeringar, vilket försvårat för cirkusar och tivolin att gästspela. Vi uppskattar att även i framtiden få njuta av det magiska påbudet ”stööörsta möööjliga tystnad” för clowner och akrobater. Kommunen bör därför säkerställa mark för allehanda burleska evenemang, inte minst på Fågelkärret vid IP.

Skapa zoner med lägre strålning

Mobiltelefonin har skapat nya perspektiv på miljöfrågorna. Det handlar både om att skydda naturvärden och att motverka riskerna för överexponering av strålning. Liberalerna hävdar försiktighetsprincipen. Masterna ska placeras utifrån miljöhänsyn och i samverkan mellan operatörer. Ompröva tillstånd vid konflikt mellan miljökonsekvenser och teknisk utveckling. Vi slår vakt om den ”strålningsfria zonen” för elöverkänsliga i Molstaberg, Vårdinge-Mölnbo.

Sikta även på utmärkelsen årets husbilsvänligaste kommun

Södertälje har i sitt destinations- och varumärkesarbete ambitionen att stärka besöksnäringen och förmå fler bilister på E4/E20 att göra en avstickare till Kringelstan. Vi har ett omvittnat strategiskt läge, starka besöksmål och en förnämlig gästhamn, som mycket väl kan vidare-utvecklas till en populär hamn även för farkoster på hjul. Husbilsfolket är en köpstark grupp och ett antal ställplatser i Järnvägshamnen med tillhörande faciliteter torde vara investeringar som snabbt betalar igen sig. Kommunen siktar via ”City i samverkan” på den åtråvärda titeln ”Årets stadskärna”. Genom att bredda processen kan vi också kandidera till utmärkelsen ”Årets husbilsvänligaste kommun”.