För varje tertial görs ett delårsbokslut för kommunens verksamhet, för varje nämnd och på övergripande nivå. Syftet med detta är naturligtvis att redovisa hur ekonomin utvecklar sig och i vilken mån utfallet är i överensstämmelse med den beslutade budgeten. I de fall avvikelser förekommer ska respektive verksamhet kunna vidta åtgärder för att rätta till situationen.

Det är en sund och grundläggande princip för verksamhetsstyrning. Problemet med detta i Södertälje kommun är att det inte fungerar. Budgeten periodiseras enbart i tolftedelar utan hänsyn tagen till när kostnader de facto uppstår. Alla delårsbokslut är därför ”felaktiga”, att dra slutsatser och vidta åtgärder med dessa som utgångspunkt är i grunden omöjligt. Som ansvariga har vi således ingen hjälp av delårsboksluten och kan därför inte heller bidra till eventuella omprioriteringar eller andra åtgärder som krävs för att klara beslutad budget.
Det finns två alternativ, vi kan avstå från att göra meningslösa ekonomiuppföljningar (som i sig naturligtvis skulle innebära en besparing) eller vi kan göra korrekta periodiseringar.

För att möjliggöra fortlöpande verksamhetsutvärderingar är det naturligtvis det andra alternativet som gäller.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande?Har du för avsikt att uppdra åt förvaltningen att göra en korrekt periodisering av budgeten för nästa år, så att en fortlöpande ekonomisk uppföljning och verksamhetsstyrning blir möjlig?

Södertälje den 5 november 2018

Ann Westerberg (L)