Redan den 7 april 1999 hade jag en debattartikel i LT under rubriken ”Tickande bomb inom äldrevården” och 2000-talet kan bli de äldres århundrade. När jag skrev artikeln var det 10 625 som var över 65 år i Södertälje. Nitton år senare har den siffran stigit med cirka 5 000. Åldersutvecklingen visar att år 2060 kommer 25 procent av landets befolkning vara över 65 år.

Kommunerna tvingas att prioritera framtidens äldreomsorg. Samtidigt mår många äldre bättre i dag. Dagens 70-åringar har en fysik som gårdagens 60-åringar hade. Det gör att många äldre kan och får arbeta längre än tidigare.

Idag utförs två tredjedelar av all äldreomsorg av anhöriga. Jag är en av dessa. När anhöriga inte längre orkar måste det finnas plats för olika former av boenden för äldre. Väderkvarnen i Stockholm city är ett kommunalt boende där det finns seniorboende, serviceboende, vård och omsorgsboende, demensboende och dagverksamhet i samma byggnation med två inramade trädgårdar.

Det finns en restaurang där även allmänheten kan äta. Som socialliberal anser jag att det vore önskvärt att nästa boende för äldre i Södertälje som nu är under planering borde byggas på ett liknande sätt som Väderkvarnen. Kan man samordna boendeformerna och verksamheterna ger det ekonomiska fördelar.

Södertälje ligger långt ner på rankinglistan när det gäller socialstyrelsens brukarundersökningar. Liberalerna har under den senaste mandatperioden varit mycket aktiva i äldrefrågor och lagt tio motioner i kommunfullmäktige med förslag på förbättringar inom kommunens äldreomsorg men endast tre av dessa har fått gehör. Det krävs förnyelse och gärna med fler privata aktörer för att klättra på rankinglistan.

Jag har varit med sedan starten av äldreomsorgs nämnden den 1 maj 2003 och kommer att lämna den vid nyår. Jag måste konstatera att den politiska majoriteten har kört fast och det behövs förnyelse och nya idéer.

De nya medlen på 24 miljoner kronor under tre år som fullmäktige beslutat om måste kunna användas till rejäla förbättringar.

Nils-Gunnar Lindh (L)
ledamot i äldreomsorgsnämnden och kommunala pensionärsrådet