Se alla

Sammanfattning av Liberalernas förslag

Mål och budget 2018- 2020 för Södertälje kommun

Frihet måste försvaras!

Mer valuta för skattepengarna

Sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att nå dit måste Södertälje vårda och utveckla sitt varumärke och bli en mer attraktiv kommun. Vi har 24 000 inpendlare och 12 000 utpendlare varje vardag. Det borde vara tvärtom, att jobba i hektiska Stockholm, men bo och betala skatt i natursköna Södertälje. Men då behöver vi erbjuda inbjudande bostäder för unga och gamla, skolor med hög kvalitet och trygghet från brott. Dessutom vill vi lyfta Södertälje som hemvist för ett dynamiskt näringsliv.

Liberalerna satsar, säljer och sparar

Liberalerna presenterar i sitt förslag till Mål och budget 2018-2020 för Södertälje kommun såväl satsningar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en ekonomi i balans krävs konkurrensprövning, som kan ge både bättre och billigare verksamhet, effektivare upphandlingar, samordningsvinster mellan kommunen och bolags-sfären samt försäljning av allmännyttiga bostäder, kommersiella fastigheter och stadsnätet. Likaså är det önskvärt att öppna för externa ägare i hamnen och Tom Tits Experiment AB. ”Koncernbidraget” uppgick tidigare till ett par hundra miljoner årligen, öronmärkta i näst-kommande budget. Men den bokföringstekniken är numera överspelad. Nu styr resultatet utdelningen, inte planekonomiskt önsketänkande, då bidragen i praktiken var lånade pengar. De senaste åren har kommunkoncernen amorterat nästan två miljarder kronor på låneskulden, som nu ligger på cirka 8 miljarder kronor. Trots detta återfinns Södertälje bland de högsta belånade kommunerna i landet – sett till antalet invånare. Avbetalningen har skett genom försäljningar av såväl bostäder inom Telge Bostäders bestånd som kommunala aktiebolag. Telge Kraft AB såldes med god vinst, något som Liberalerna drivit länge. Och varuhuset Kringlan återfinns numera på försäljningslistan, även detta ett Liberalt förslag. Investerings-nivån är dock fortsatt hög och låneskulden väntas därför uppgå till drygt 10 miljarder 2019. Detta genererar i sin tur utgifter för räntor på flera hundra miljoner kronor, vilket innebär stora risker vid återgång till mer normala räntenivåer. Liberalernas ambition är att minska den ekonomiska sårbarheten och sänka låneskulden med närmare en miljard kronor. Detta för att kunna värna och satsa på kommunens absoluta kärnverksamheter – skola och omsorg.

Förvaltningen föreslår följande resultat; 2018 124 miljoner kronor (2,2 procent), 2019 141 miljoner (2,4) och 2020 152 miljoner (2,6). Majoriteten nöjer sig med lägre resultat; 2018 100 miljoner (1,8 procent), 2019 128 miljoner (2,2) och 2020 143 miljoner (2,4). En uppräkning med 1 procent görs för alla nämnder 2018. Skola, brandförsvar och revision undantas besparingen på 26 miljoner kronor. Effektiviseringskravet 2019 föreslås bli 65 miljoner och 2020 75 miljoner. Förvaltningen rekommenderar satsningar på digitalisering (18 miljoner) och vissa personalgrupper (8 miljoner). S-V-MP satsar extra på tvålärarmodell (12 miljoner), fritidsgårdar (4 miljoner) och ”fältare” (3 miljoner) – en blåkopia på liberala hjärtefrågor.

Liberalernas prioriteringar för 2018

Liberalerna vill att Södertälje ska fungera dygnet runt, året runt. Kommunen måste erbjuda alternativ och möjligheter så att alla kan bo, arbeta, utbilda sig och få vård och omsorg här. Liberalernas ”skuggbudget” genomsyras av satsningar på utbildning i syfte att öka måluppfyllelsen och rusta för högre studier och arbetsmarknaden. Vi prioriterar också förebyggande insatser för unga och ökad valfrihet för seniorer. Det ska vara attraktivt att bo både i staden och på landet – med ett levande centrum, ett varmt företagsklimat och en trygg miljö för alla. Liberalerna gör 2018 en offensiv satsning på 75 miljoner kronor, se 1.3.1-1.3.5.

Utbildning – Återupprätta kunskapsskolan. Satsa på tvålärarsystem. Matcha mer.

 • Gör förskolans barngrupper mindre. Introducera hygienombud för friskare barn.
 • Destinera resurser rakt in i klassrummen. Skolan behöver tvålärarskap, fler speciallärare, förstelärare, läxhjälp, och sommarkurser – som ökar måluppfyllelsen.
 • Prioritera erfarna, utbildade och legitimerade lärare vid löneöversyn.
 • Förstärk vuxenutbildningen så att fler Södertäljebor kan komplettera sina utbildningar.
 • Matcha arbetsgivare och nyanlända arbetstagare för ökad etablering och integration.

Äldromsorg – Ge våra seniorer mer valfrihet i boende, måltider och hemtjänst.

 • Erbjud två rätter på äldreboenden och erbjud en ”laga-mat-garanti” inom hemtjänsten.
 • Inför måltidsvänner, låt äldre och studenter bo gemensamt och testa japanska toaletter.
 • Återbesätt heminstruktörerna för syn- och hörselskadade.
 • Slå vakt om parboendegaranti, personalbemanning, mötesplatser och ”vårdvovvar”.
 • Kvalitetssäkra biståndsbedömning och vårdgivare. Återinför LOV inom hemtjänsten.

Socialtjänst/Kultur och fritid – Gör kommunen tryggare. Förebygg socialt.

 • Anställ trygghetsvakter. Tillsätt en bred kommission mot bilbränder.
 • Inför en personalgaranti på fritidsgårdarna. Utbilda sommarlovsambassadörer.
 • Rekrytera och behåll socialsekreterare, som prioriteras vid löneöversyn.
 • Öka stödet till kvinno- och tjejjouren. Stärk rättigheterna för placerade barn.
 • Starta ett Sportotek för utlåning av begagnad idrottsutrustning.
 • Ansök om arrangemanget SM-veckan/sommar. Bygg lekplats i Glasberga.
 • Uppgradera skolbiblioteken samt folkbiblioteken i kommundelarna.
 • Påbörja arbetet för ett nytt kulturhus i Järna, som riktar sig till alla ådrar.
 • Utveckla Torekällberget och slå vakt om fornfynd när city förtätas och förnyas.

Miljö och stadsbyggnad – Gör trafiken säkrare. Utveckla Slussholmen. Håll rent.

 • Erbjud attraktiva bostäder för unga, barnfamiljer och äldre – i staden och på landet.
 • Utveckla Slussholmen/Lotsudden till Södertäljebornas nya gröna vardagsrum. Värna om gröna kilar i hela kommunen och gör Kusens backe till naturreservat.
 • Håll Södertälje rent. Gör del av Gågatan rökfri och pröva mobil återvinningsstation.
 • Minska de skadliga partikelhalterna i centrum. Led om genomfartstrafiken i Järna.
 • Bygg sammanhängande cykelstråk, såväl inom som mellan kommunens tätorter.
 • Verka för parkeringsregler som gynnar boende, besökare och butiksägare i centrum.
 • Asfaltera mer och underhåll våra gator bättre för att förhindra kapitalförstöring.

Näringsliv – Förbättra service och bemötande. Upphandla stadshusrestaurangen.

 • Inför tjänstegarantier för bygglov och alkoholtillstånd. Service och tillsyn ska utföras rätt och i tid, annars pengarna tillbaka till den sökande.
 • Konkurrenspröva kommunal verksamhet – den kan bli både bättre och billigare. Bjud in privata aktörer genom utmaningsrätt. Upphandla Stadshusrestaurangen.
 • Frigör mark att etablera på, minska kommunens upplag och verkstad i Moraberg.
 • Anlägg Truckstop Telge i Almnäs/Stockholm Syd – logistikcenter ger arbetstillfällen.

Så här räknar vi

Liberalernas ”skuggbudget” utgår från förvaltningens underlag, som har en omslutning på ungefär 5,6 miljarder kronor. Det innehåller pris- och löneuppräkning med 1 procent och en generell besparing på 0,76 procent – utom för skola, brandförsvar och revision. Vårt förslag är i balans och de extra satsningarna om 75miljoner kronor, varav 38 på utbildning, motsvaras av ökade intäkter och minskade utgifter. Allt finansieras genom minskad låneskuld och lägre räntekostnader tack vare försäljningar av kommunal egendom, mer konkurrensprövning, effektivare upphandlingar samt ökad samverkan mellan Södertälje kommun och Telge AB.