Se alla

1. Liberal skolpolitik i Södertälje

Liberalerna står upp för Södertäljes elever

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Alla elever ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov ska få mest stöd.

En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har hög status och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. De mest lämpade ska attraheras av läraryrket och få goda förutsättningar för sitt arbete.

Liberalerna vill:

Liberalernas prioriteringar för 2018
Återupprätta kunskapsskolan. Satsa på tvålärarsystem. Matcha mer.

  • Gör förskolans barngrupper mindre. Introducera hygienombud för friskare barn.
  • Destinera resurser rakt in i klassrummen. Skolan behöver tvålärarskap, fler speciallärare, förstelärare, läxhjälp, och sommarkurser – som ökar måluppfyllelsen.
  • Prioritera erfarna, utbildade och legitimerade lärare vid löneöversyn.
  • Förstärk vuxenutbildningen så att fler Södertäljebor kan komplettera sina utbildningar.
  • Matcha arbetsgivare och nyanlända arbetstagare för ökad etablering och integration.

 

barnLiberal politik för förskolorna i Södertälje

Inledning

Föräldrar ska kunna välja barnomsorg och påverka verksamheten. Barngrupperna får inte bli för stora och personaltätheten ska garantera såväl kvalitet, valfrihet som trygghet. Liberalerna betonar gärna vikten av språkutveckling och språkträning i förskolan, en bas inför skolstarten. Alla barn ska få utvecklas som de vill, oavsett existerande könsstereotyper. Vi vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik.

Kundvänlig kö

Familjer som behöver ska få barnomsorg snabbt. Vårt mål är att en plats erbjuds inom en månad. Köplaceringsreglerna ska anpassas efter föräldrarnas behov och önskemål. Vi vill ha en kö, som klarar svängningar i efterfrågan. Man ska kunna anmäla intresse när barnet är sex månader och önska behovs-datum upp till fyra månader framöver. Ett webbaserat system gör så att man kan följa sin ansökan och situationen på de förskolor som önskats i första hand. Man ska kunna tacka nej utan att straffas med backning i turordningen.

Uppmuntra alternativ inom barnomorgen

Efterfrågan på barnomsorg är stark. Det är angeläget med nya platser i alternativa former, gärna familjedaghem och öppna förskolor som Barnens hus. Liberalerna uppmuntrar profilering. Exempel på ”profildagis” är förskolor med skogsmulle som förebild, inriktning mot naturvetenskap, språkutveckling och lekfull engelska eller Remida, där barnen lär sig återvända allt mellan himmel och jord och göra konst av skrot. Kostnaderna ryms inom ram.

Färre barn i förskolans grupper

Trenden mot allt större enheter, med många avdelningar och fler barn per personal. Vi vill minska antalet barn i grupperna och förstärka personalstyrkan genom att rekrytera fler behöriga förskollärare och barnskötare. Det är också angeläget med kontinuerlig fortbildning. De pedagogiska måltiderna, då personalen äter tillsammans med barnen, gör yrket mer attraktivt och ska därför vara avgiftsfria. Vi anslår därför extra medel i syfta att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen.

Hygienombud i förskolan

Kostnaderna för vård av sjuka barn slår rekord. I Göteborg har man prövat Hyfs, Hygiensjuksköterskor i förskolan. Tid och pengar satsades på att tvätta barnens händer, torka inventarier och köpa extra handskar och pappershanddukar. Eftersom förskolebarn varje år drabbas av uppemot åtta infektioner bedömer vi att det finns både mänskliga och samhällsekonomiska vinster att hämta även i Södertälje. Utred därför behovet av hygienombud, inte minst genom att kartlägga orsakerna till barnens frånvaro.

Stoppa barnaga genom upplysning

Larmrapporterna har duggat tätt från skola, socialtjänst och domstolar om ökad förekomst av misshandel av barn och unga i hemmen. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan aga eller andra kränkningar. Liberalerna vill därför att kommunen verkar för ökad upplysning om lagstiftningen på området, mer samarbete med barnavårdscentralerna (BVC) i dessa frågor samt information till föräldrarna på temat, till exempel när barnen börjar förskolan och vid utvecklingssamtal.

 

200471054-001Liberal politik för grundskola och gymnasier i Södertälje

Inledning

Två stora utmaningar väntar svensk skol – att vända trenden med sjunkande resultat och att på bästa sätt möta alla nyanlända barn och unga. Men om skolan misslyckas, så kommer Sverige att misslyckas. Och det omvända; om skolan lyckas, då lyckas Sverige. Lärarjobbet är förmodligen Sveriges viktigaste yrke. Men kommunaliseringen knäckte lärarnas status. Lönerna sjönk, obehöriga anställdes och fortbildningen blev ett minne blott. Alliansregeringen genomförde fyra stora reformer för att öka yrkets attraktionskraft: legitimation, förstelärare, ny utbildning och höjda löner genom statens försorg. Besluten har gett avtryck. Inte minst har söktrycket till lärarhögskolorna ökat.

Ämneskunskaper är avgörande i undervisningen. Flummiga ideloger påstår att faktakunskaper spelat ut sin roll – man kan ju ”googla” sig till lärdom. Men det är att bita sig själv i svansen. För att kunna tänka kritiskt, dra slutsatser och vara kreativ krävs fakta. Eller uttryckt så här; för att tänka utanför boxen behöver man veta hur en box ser ut.

Lärarens roll i klassrummet måste stärkas, med kunskapen i fokus. För att öka ämnes-kunskaperna och utveckla metodiken föreslår Liberalerna en gigantisk vidareutbildning. En ettårig betald fortbildning på universitet i ett eller flera ämnen tillsammans med ämnes-metodik måste bli ett självklart inslag för alla legitimerade pedagoger under en yrkeskarriär. Skolans huvuduppdrag är ge kunskap. Det förutsätter att lärarna behärskar sina ämnen och konsten att undervisa. Liberalernas mål är att stegvis lyfta svensk skola tillbaka till absolut världsklass.

Aktivt val av skola – ökad integration

Integration kräver verktyg. Aktivt val av skola – men med förtur till den närmast belägna skolan – är ett av dem tillsammans med en generös tillämpning av skolskjutsreglerna. Erfarenheter från andra kommuner, där alla vårdnadshavare måste göra ett aktivt val, är synnerligen goda. I kombination med att skolorna presenterar en attraktiv verksamhetsidé och profil når vi en positiv tillvals- och integrationseffekt. På Liberalernas och alliansens initiativ introducerar kommunen aktivt skolval i grundskolan inför läsåret 2017/18, där även friskolorna ingår i utbudskatalogen efter våra propåer. Den ökande kostnaden hänförs till en ökad användning av SL-kort.

Utveckla ”profilskolor”

Grundskolorna i stadsdelarna Ronna, Geneta och Hovsjö bör utvecklas mot ”profilskolor”, som utrustas med attraktiva program samt välbetalda och kompetenta lärare. Koncept är från USA och syftet är att minska segregationen, då barn i och utanför bostadsområdet väljer sin skola för att den är bra, inte bara nära. Skolor som fungerar som ”magneter” ökar också valfriheten genom undervisningens inriktning.

Allt börjar med en bra skola

Utvärderingar visar att svenska elever halkar efter i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Södertäljes skolor behöver en rejäl läsa-skriva-räkna-satsning, redan från tidiga år och riktad rakt in i klassrummen. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Här presenteras en palett av åtgärder för att erbjuda ett förstärkt pedagogiskt stöd. Ökad kostnad 17 miljoner kronor.

Tvålärarsystem – bygg ut
Det tvålärarsystem som utvecklats i flera av Södertäljes grundskolor har visat sig vara en framgångsfaktor för att nå bättre arbetsmiljö, flexibilitet under lektionstid, stöd till elever och i slutändan måluppfyllese. Konceptet med två undervisande lärare i en något större klass bör därför med de vunna goda erfarenheterna utvecklas och implementeras på fler skolor. Huvud-delen av Liberalernas satsning under punkt 3.2.4 går till ett vidareutvecklat tvåläraraskap.

Vi ser gärna fler utvecklingslärare, kvalificerade pedagoger som bland annat kan arbeta som mentorer, till exempel för nyexaminerade kolleger. Informationsteknikens snabba utveckling och tillämpning i undervisningen pekar också på ett behov av stödjande IT-pedagoger.

Speciallärare, läxhjälp och lovskola
De elever som har svag kunskapsgrund ska erbjudas stödundervisning. Anställ speciallärare, med fokus på de tidigare åren. Läxhjälp ska erbjudas i skolorna och kan till exempel skötas av högskolestuderande och seniorer, gärna pensionerade lärare. Men även läxjour via telefon och Internet bör prövas. ”Erfarenhetslärare”, det vill säga välutbildade personer med lång yrkes-erfarenhet, kan tillföra mycket, inte minst när nyanlända ökar efterfrågan på olika utbildningsinsatser. Skolorna bör också hålla öppet under loven för elever som vill ta igen försummade kunskaper. Elever som behöver särskilt stöd i sin språkutveckling i grundskolans tidigare år ska erbjudas sommarkurser med inriktning på att läsa, skriva och räkna. Målupp-fyllelse och trivsel vid genomförda sommarskolor kan sammanfattas med ett ord – succé.

Matte-, språk- och studiecoacher
I naturorientering och matematik har svenska elever svårt att hänga med sina konkurrenter. Man behöver inte flyga till Kina eller Japan för att se skillnader – det räcker med att ta färjan till Åbo. Om Sverige och Södertälje ska delta i högteknologisk tävlan måste vi erbjuda bästa tänkbara stöd i bland annat matematik. Det kan ske via mattecoacher på nätet, dit eleverna kan vända sig med uppgifter av varierande svårighetsgrad. Skolan kan också pröva språkcoacher i samarbete med näringslivet, kontakter som är mycket utvecklande.Elever som skolkar löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet. I syfte att upptäcka och motverka olovlig frånvaro kartlägger studiecoacher elever i riskzonen. Detta sker i dialog med föräldrar och barn, som motiverar ”hemmasittare” att återvända till skolan.

Elevhälsovård
Behoven växer och elevhälsan arbetar under hårt tryck. Vi vill därför förstärka bemanningen av kvalificerad och efterfrågad personal, till exempel kuratorer, vid Resurscentrum.

Skolakut/mobilt team
Skolan är stundtals en stökig arbetsplats. För elever med starkt störande beteende inrättades på alliansens initiativ en skolakut, där verksamheten fungerat mycket bra och utvecklats till ett mobilt team och insatser på respektive skola Det är angeläget att följa upp elevernas studiegång med stödundervisning i mindre grupper när de återvänder till sin ordinarie skola.

Stimulera läslusten
Alla elever ska uppmuntras att läsa mycket och ofta, gärna spänningsromaner. Läsning kan också stimuleras genom att kombinera nytta med nöje – att se en film eller göra studiebesök. Vi föreslår att skolorna ska kunna ge en skönlitterär bok i gåva några gånger under årskurs 4 till 9. För att främja barns nyfikenhet vill vi att de ska få lite hjälp på traven att upptäcka den litteratur som passar allra bäst för just dem. Skolbiblioteken ska få en garanterad bemanning av bibliotekarier, som professionellt kan vägleda barnen på deras läsodyssé. Ett annat sätt att egga läslusten är att ge alla sexåringar lånekort med enkel information om vad biblioteket kan erbjuda. Vi föreslår ett ”låtsaslånekort”, som barn och föräldrar lätt kan byta ut mot ett ”skarpt” vid nästa besök på Stads- eller kommundelsbiblioteket.

Skriftliga omdömen
Skriftliga omdömen ges från år 1 och betyg från år 6. Syftet är att så tidigt som möjligt få grepp om elever, som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessutom vill vi införa ordningsomdömen i terminsbetygen, dock inte i slutbetygen.

Lördagsgymnasium
Vi vill hålla gymnasieskolorna öppna även på lördagar, valfritt för- eller eftermiddagspass. Syftet är att ge de elever som behöver lite extra skjuts i studierna i något lugnare former.

Rektor – pedagogisk ledare
Rektorerna måste få större möjligheter att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgifter; undervisning och fostran. Skolans högsta ledare måste avlastas byråkrati och ges tid att stödja sina lärare i arbetet för kunskap och arbetsro. Rektor kan delegera uppgifter, dock inte ansvar.

Motverka mobbning – även på nätet

Skolan ska vara en trygg och säker arbetsplats. Om en allvarlig situation ändå kräver att en elev måste byta skola så är det mobbaren som ska flyttas – inte offret. Till tryggheten hör också rätten till fräscha toaletter och ”mjuka” skolgårdar som lockar till lek och spel. Vi vill också uppmuntra skolorna till att utbilda i humanistiska värderingar
Alltför ofta händer det att invånare utsätts för olika former av hatrelaterade attacker. Det kan handla om elever som mobbas för att de bär på en symbol för en etnisk minoritet eller unga som trakasseras för sin tro. Ibland kan det gå överstyr med misshandel och grova kränkningar. Oavsett anledning så är dessa handlingar oförsvarbara. Därför måste det ske ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor. Kommunen kan med fördel engagera frivilligorganisationer.Fler vuxna är välkomna till skolan, gärna i form av ”klassfarfar”, som kan vara en god förebild och samtalspartner. Ett annat sätt att visa upp de goda exemplen är att låta idrottsklubbar medverka med sina ”stjärnor” under temadagar. Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av trakasserier. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, nedlåtande kommentarer eller hot på nätets chattsajter. Sådana fasoner ska kunna rapporteras till skolledningen. Med e-post och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma.

Utred behovet av en teckenspråklig grundskola

Liberalerna vill undersöka möjligheterna att starta en integrerad teckenspråklig grundskola i Södertälje. Det skulle innebära en ökad service och kvalitet för våra hörselskadade elever och sänkta kostnader för skolskjutsar och skolgång i andra kommuner.

Utbilda lärare i tvåspråkighet

Det är en styrka att Södertälje är mångkulturellt. Men det kräver resurser till undervisning i språk. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför kommunen bör ansöka om ekonomiskt stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Det är också angeläget att ta tillvara nyexaminerade lärare med kulturell dubbelkompetens.

Inför syriska som B- och C-språk

Många södertäljebor har etnisk och språklig bakgrund från länder utanför Europa. Det är därför motiverat att införa syriska som B- och C-språk i Södertäljes skolor, som alternativ till andra främmande språk, till exempel tyska, franska och spanska.

Starta en spetsklass på gymnasiet

Vi behöver bli bättre på att uppmuntra studiemotiverade elever. På gymnasiet har vi länge haft specialklasser i idrott, musik, dans, drama och andra konstnärliga uttryck. Nu är det dags för spetsklasser även i teoretiska ämnen. Södertälje skulle kunna söka för ett gymnasieprogram med maritim profil, eftersom i stort sett all sjöfartspersonal rekryteras utanför kommunen.

Introducera privatekonomi på schemat

Vi ställs dagligen inför viktiga plånboksfrågor och bombarderas av erbjudanden. SMS-lånen har exploderat och sätter många, inte minst ungdomar, i skuldfällan. Det behövs kunskap om räntor, aktier och sparande för att hålla ordning på sina personliga finanser. En obligatorisk kurs i privatekonomi i gymnasiets slutfas vore en värdefull grundplåt till att undvika blindskären inför vuxenlivets utmaningar och frestelser och att hamna i ”Lyxfällan” på TV.

Låt förberedelseklasserna göra comeback

Skolverket har utrett hur nyanländas kunskaper bättre ska kartläggas för rätt placering i lägre årskurser, hur vi kan erbjuda extra undervisning och hur statistiken ska ge en mer rättvis bild av elevernas resultatutveckling. Nya riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och unga har slagit sönder de väl fungerande förberedelseklasserna. Numera är det den tuffa verkligheten i ordinarie klass från dag ett som gäller. Systemet med förberedelseklasser bör successivt återinföras.

Samlat grepp på skollokaler

Vänstermajoritetens lokalkarusell snurrade allt snabbare med elever och ekonomi som de stora förlorarna. Till slut drog en blocköverskridande överenskommelse i nödbromsen och krattade manegen för en parlamentarisk investeringsberedning och en hållbar skolorganisa-tion. Fornbackaskolan och Oxbackskolan räddades, Mariekällskolan återställs successivt till grundskola och det blir en ny F-6-enhet i Viksberg, med invigning senast läsåret 2018/19.

Städning av skollokaler

Städningen av kommunens offentliga utrymmen i allmänhet och skolans lokaler i synnerhet kostar mångmiljonbelopp årligen. Städbranschen är pressad av tuffa upphandlingar, där personalen ibland kommer i kläm. Liberalerna vill därför att nya upphandlingar av städ-tjänster, av utbildningskontoret via Telge Inköp AB, garanterar anständiga anställningsvillkor. Vi vill också pröva möjligheten att rektor vid någon eller några skolor erhåller ansvar för rengöringen av klassrum och korridorer, med antingen egen eller inhyrd personal. Resultatet av dessa försök utvärderas därefter.

Fröken och magister blir master

Forskande lärare är en av hemligheterna bakom förbättrade resultat på några skolor i landet. Syftet är dels att öka måluppfyllelsen, dels att bygga undervisningen på vetenskap. Forskning bedrivs i de egna klassrummen, diskuteras vid seminarier och elevernas studieresultat förbättras. Det genomsnittliga meritvärdet ökade, liksom andelen nior som klarar gymnasiespärren, från 85 till 95 procent. Vi vill pröva ett liknande projekt här.

Höj lärarlönerna och skapa karriärvägar

Engagerade och välutbildade lärare är nyckeln till elevernas framgång. Lärare ska kunna utveckla sin yrkesroll och göra karriär. Skolan behöver både ambitiösa akademiker med djupa ämneskunskaper och slitvargar med socialt hjärta. Löneutvecklingen har äntligen vänt efter att ha varit sämst jämfört med alla andra kommunanställda. Nu finns karriärvägar för lärare som väljer att stanna kvar i undervisningen. Nya befattningar är förstelärare och lektorer, för vilka staten tar notan för lönepåslagen. Liberalerna prioritetar höjningar av erfarna lärares löner i den öronmärkta lokala lönepotten.

Stärk elevernas framtidschanser

Se särskild satsning på specialpedagogik och yrkes- och studievägledning i syfte att rusta eleverna för fortsatta studier och arbetsmarknaden i de fyra allianspartiernas gemensamma budgethemställan