Se alla
Seniorer kan utveckla

2. Liberal politik för äldreomsorgen samt för funktionsnedsatta

Liberalerna står upp för Södertäljes seniorer och funktionsnedsatta

Kommundelsnämnderna var sprungna ur en fördjupad demokratisk ambition. Liberalerna ser fortfarande ett värde i en decentraliserad organisation där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt.

En värdig ålderdom för Södertäljes seniorer förutsätter en fungerande hemtjänst med valfrihet och ett brett utbud av såväl vård- och omsorgs-, trygghets- som seniorboenden. Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar kräver medel för boendeanpassning.

Liberalerna vill:

Liberalernas prioriteringar 2018 för äldreomsorgen – Ge våra seniorer mer valfrihet i boende, måltider och hemtjänst.

  • Erbjud två rätter på äldreboenden och erbjud en ”laga-mat-garanti” inom hemtjänsten.
  • Inför måltidsvänner, låt äldre och studenter bo gemensamt och testa japanska toaletter.
  • Återbesätt heminstruktörerna för syn- och hörselskadade.
  • Slå vakt om parboendegaranti, personalbemanning, mötesplatser och ”vårdvovvar”.
  • Kvalitetssäkra biståndsbedömning och vårdgivare. Återinför LOV inom hemtjänsten.

Äldreomsorgen

Inledning

Äldreomsorgen måste ha resurser för att ge Södertäljes seniorer en värdig ålderdom. Detta förutsätter en fungerande hemtjänst med valfrihet och ett brett utbud av såväl vård- och omsorgs-, trygghets- som seniorboenden. Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar kräver medel för boendeanpassning. Par som levt tillsammans hela vuxenlivet ska inte tvingas att gå skilda vägar när en av dem behöver särskild omsorg. Då ska det finnas plats för båda i en ny bostad.

Öka valfriheten inom hemtjänsten och inrätta en kvalitetsenhet

Liberalerna står upp för LOV (Lagen om valfrihetssystem). De missförhållanden som tidigare uppdagades berodde inte på ett feltänkt riksdagsbeslut. Det handlade snarare om kommunens egna tillkortakommanden vid bedömning av de enskildas behov i kombination med bristande kontroll av de olika aktörerna inom hemtjänsten. För oss liberaler är det självklart att utförare av hemtjänst som uppfyller gällande kravspecifikation ska kunna verka på en fri marknad, där kommunen och privata eldsjälar konkurrerar på samma villkor. En mer robust bistånds-bedömning, med både grundlig kvalitetssäkring och tydlig uppföljning, behövs för att stävja fusk och undermålig vård. Vi satsar därför ett par miljoner kronor utöver den ekonomiska ramen på uppbyggnad av en oberoende kvalitetsenhet. På så sätt knyter vi samman valfrihet för de äldre med sann entreprenörsanda, ofta i kvinnlig regi. Vi konstaterar också att dagens fem privata aktörer inom hemtjänsten, upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upp-handling), alla har nöjdare brukare och håller budget bättre jämfört med den kommunala verksamheten. Vi förvånas därför över majoritetens beslut att öka den kommunala egenregins del av marknaden till 60 procent och samtidigt begränsa antalet externa utförare från fem till fyra från och med november 2018.

Biståndsbedömningen för personer över 75 år ska göras mer flexibel, helst avskaffas. Vård- och omsorgsboenden bör också kunna erbjudas i enskild regi. Fler behövs, såväl i centrala staden som i de yttre kommundelarna, till exempel i Vårdinge-Mölnbo. Vi vill förädla livskvaliteten med mini-SPA, där miljön ramas in av konstgjord sandstrand, ljumma vindar, digital fågelsång, gassande sollampor och en fondvägg som för känslorna till den grekiska övärlden mitt i smällkall nordanvind, förslagsvis vid Artursberg och Glasberga. Vi välkomnar därför att majoriteten äntligen har satt ned foten och avsatt medel för att utreda och förhoppningsvis också förverkliga morgondagens ”servicehus”.

Verka för trygghetsboenden

Liberalerna har drivit på för införandet av ”mellanboenden”, främst för personer som inte är i behov av vård dygnet runt, men som inte vill eller kan bo kvar hemma. Trygghetsboenden ska kunna erbjudas även av privata fastighetsägare, inte bara Telge Bostäder. Kostnaden för den enskilde måste vara rimlig. Vi verkar för senior- och trygghetsboenden i hela kommunen.

Marknära bostadsrätter

Pigga seniorer vill gärna välja bort arbetskrävande villor och trädgårdar, men ändå bo kvar på markplanet i hemtrakten. Åtskilliga egnahemsägare har god ekonomi och klarar av att byta bostad utan lån. De villor som blir lediga ligger i många fall nära skolor och förskolor och är efterfrågade av barnfamiljer. Det finns privata aktörer som specialiserat sig på att bygga den här typen av bostäder. Konceptet borde kunna passa såväl staden som kommundelarna.

Lansera en ”Laga matgaranti” inom hemtjänsten

Måltiden är kanske det mest centrala i många seniorers liv. Att få känna doften av livsmedel i det egna köket, att få höra skramlet av kastruller, att få delta i matlagningen, ja det ökar både aptit och välbefinnande. Erfarenheter från övriga landet visar att konceptet är uppskattat och behöver inte betyda extra kostnader. God och näringsrik kost samt trivsamma måltider är i högsta grad en kvalitetsfråga inom äldreomsorgen. Liberalerna vill därför utreda, kostnads-beräkna, pröva och utvärdera ett erbjudande till alla brukare inom den kommunala hem-tjänsten, som beviljats bistånd med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet. Vidare vill vi införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten samt garantera att det alltid finns två rätter att välja mellan på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Värna mötesplatser för äldre

Inom äldreomsorgen hänger hoten mot förebyggande insatser ständigt i luften och inte minst de värdefulla möteplatserna för seniorer. Vi slår vakt om Lunaträffen i centrum, mötes-platserna i Bergvik och Grusåsen; Ikoro i Hovsjö, Ljungbacken i Järna samt Villa Drömkåken i Hagaberg för nydiagnostiserade demenssjuka. Hemtjänsten besöker många ensamma äldre, som behöver komma till mötesplatserna och kanske få en stunds måltidssamvaro. Personalen bör därför ha en broschyr att sätta i händerna på våra seniorer, som visar var de kansöka gemenskap.

Tillgodose behoven av tvåspråkiga avdelningar

Äldre med invandrarbakgrund behöver få sina önskemål tillgodosedda med vårdavdelningar där det finns personal som behärskar flera språk. Mariekällgården har en enhet med finsk kompetens. För andra språkgrupper bör planeringen ta hänsyn till efterfrågan.

Garantera parboende

”Tills döden skiljer er åt” är en strof i vigselakten. Här finns ingen fotnot om att kommunen kan överpröva detta löfte. Par som levt tillsammans hela livet ska inte tvingas att gå skilda vägar när en av dem behöver särskild omsorg. Då ska det finnas plats för båda i den nya bostaden till en marginell extrakostnad. Liberalernas tidigare vallöfte om parboende är nu lag.

Vovvar i vården

Positiva hälsoeffekter av husdjur är omvittnade, inte minst när hundar vistas hos gamla människor. Sällskapsdjur minskar behoven av medicinering, vilket ger humanare vård och lägre kostnader. På demensboenden dämpas oro och ångest. Att klappa en hund gör att må-bra-hormonet oxytocin utsöndras i hjärnan. Jyckar är lycka. På vårt initiativ har vårdhunden Charlie anställts och fler hundar utbildas för tjänstgöring inom äldreomsorgen.

Utöka korttidsplatserna vid Artursberg

Kommunen har avvecklat platser för korttidsboende vid Artursberg, avsedda för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Södertälje sjukhus. Därför tvingas patienter vara kvar i en stressig sjukhusmiljö istället för att skrivas ut och tillfriskna. Som lök på laxen måste kommunen betala stora summor för dem som tar upp plats och kräver extra personal inom sjukvården – efter läkares beslut om utskrivning. Dagens situation är ohållbar, vi behöver bättre samordning mellan landstinget och kommunen och fler korttidsplatser i kommunal regi.

Internet för seniorer

Många av oss håller idag kontakt med nära och kära via Internet. Skype, Twitter och Facebook har blivit självklarheter i vardagen, men här tenderar äldre att hamna på efterkälken. Boende vård- och omsorgsboenden bör ha tillgång till IT, vilket ökar möjligheterna till att hålla kontakt med släkt och vänner. Personalen bör också utbildas för att kunna bistå vid ”språnget ut i cyberrymden”. Inget kan ersätta det nära, fysiska mötet, men ett videosamtal är bättre än inget alls. Kommunen bör ha ambitionen att de som önskar vid våra boenden och besökare vid våra mötesplatser ska ha tillgång till nätuppkoppling. Här kan Seniornet vara behjälpligt.

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade

Äldre drabbas ibland av nedsatt syn och hörsel. Vi vill därför återbesätta två tjänster för hem-instruktörer för seniorer med syn- och hörselproblem.

Friskvårdspeng för 80+

Seniorerna i Södertälje är en stor resurs som på olika sätt har bidragit och fortfarande bidrar till det gemensammas bästa. Att stimulera aktiviteter för människor med lång livserfarenhet kommer garanterat att betala sig i form av bättre hälsa och välbefinnande. Liberalerna föreslår därför att en friskvårdspeng på 500 kronor om året ska erbjudas alla över 80 år (3 939 personer per den sista augusti 2017). Ekonomiska begränsningar får inte hindra motion och fysisk träning, som enligt forskningen är ren och skär förebyggande hälsovård. Ett förslag om fria broddar till alla över 70 år har avslagits av kommunstyrelsen, men det preventiva arbetet i syfte att minska fall- och halkolyckor bör utvecklas.

Äldrepedagoger och Silviasystrar

Äldrepedagoger främjar fysisk, psykisk och social hälsa hos Malmös seniorer. Pedagogerna planerar, organiserar och leder meningsfull dagverksamhet. Vidare samordnas anhörigstöd och kontakter mellan dem som bor hemma eller på vård- och omsorgsboenden.Vid sidan av äldrepedagogen borde kommunen också ha tillgång till en Silviasyster, med kvalificerad utbildning i demensvård.

Låt studenter och äldre bo tillsammans

På ett äldreboende i Nederländerna har en grupp studenter fått gratis rum och kök mot att de utför enklare sysslor. Motprestationen är att ungdomarna umgås, deltar i allehanda aktiviteter och samtalar med de äldre motsvarande 30 timmar i månaden. Upplägget har varit mycket lyckat och flera äldreboenden har följt efter. Vi vill pröva konceptet även i Södertälje.

Pröva måltidsvänner inom äldreomsorgen

Kävlinge har lanserat begreppet ”måltidsvänner”. Kommunen har samverkat med den ideella sektorn, där frivilliga besökt äldre en gång i veckan för gemensamma måltider hemma eller på någon av de allmänna seniorrestaurangerna – utan extra kostnader för någon part. Då modellen innehåller många värdeskapande delar – civilsamhället bjuds in, olika aktörers styrkor kommer till nytta och ensamma äldre tycker att både maten och livet smakar bättre – vill vi göra ett motsvarande försök inom Södertäljes äldreomsorg.

Inför en larmgrupp inom hemtjänsten

1 500 pensionärer har i dag den extra trygghet som ett larm på armen innebär. Men när larmet går kan utryckningarna ske på ett säkrare sätt. Den som beviljats insatser inom hemtjänsten har bestämda klockslag när besöken ska ske. För de flesta är det viktigt att personalen ringer på dörren vid den uppgjorda tidpunkten.Vid larm måste två personer rycka ut för att hjälpa den akut behövande. Men det innebär att andra brukare kommer i kläm. Den väntetid som uppstår är olycklig för alla parter. Pröva därför en särskild ”larmgrupp”, som tar hand om de akuta hembesöken. Då kan vi erbjuda brukarna en ännu tillförlitligare och tryggare service.

Starta pilotprojekt med japanska toaletter

Att bli äldre kan medföra minskad makt i vardagen och inskränkningar i den personliga in-tegriteten. Samtidigt kan modern teknik öka välfärd och valfrihet. En så kallad japansk toalett assisterar användaren med såväl automatisk upp- och nedfällning av lock som tvättning och torkning av intima kroppsdelar. Vårdtagaren kan klara huvuddelen av toalettbestyren på egen hand. Personal kan ändå behövas, bland annat vid av och påklädnad. Pröva och utvärdera japanska toaletter vid något nytt och befintligt vård- och omsorgsboende – med de boendes samtycke. Vi avsätter 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Inledning

Människor, som tidigare varit isolerade och hänvisade till allmänt godtycke, fick i och med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) rätt till ett värdigt liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. I egenskap av arbetsgivare för sina personliga assistenter ska man ha fullständig delaktighet vid rekrytering och anställning – vem som anställs, hur schemat läggs upp och vad man behöver hjälp med. Vi vill också satsa på pröva-på-boenden för vuxna funktionsnedsatta. Den uppsökande verksamheten inom psykiatri och dagverksamhet måste fortsätta att utvecklas.

Slå vakt om LSS och personlig assistans

Varje människa ska ha frihet att bestämma över sitt eget liv. Liberalerna har därför varit pådrivande i flera viktiga frihetsreformer för personer med funktionsnedsättning, reformer som nu hotas av den rödgröna regeringen. LSS och rätten till personlig assistans – som Liberalerna var tillskyndare av – har inneburit stora kliv framåt i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsatta. Tusentals människor – som varje dag är beroende av olika stödinsatser – har numera ett reellt inflytande över sina liv.Men nu hotas detta av den rödgröna regeringen, som krasst vill sänka kostnaderna för personlig assistans. En utredning ska titta på hur det personliga stödet kan begränsas när det gäller antal användare och timmar. Direktiven är oroväckande, inte minst för de cirka 300 personer i Södertälje kommun som har assistans. De riskerar att fråntas sin service eller få den kraftigt begränsad. Signaler har gått till Försäkringskassan om att skära ned på hjälpen. Personlig assistans innebär förutom ett värdigt liv också att människor kan arbeta och betala skatt samt att deras anhöriga kan delta fullt ut på arbetsmarknaden. Att fungera som assistent är dessutom ett vanligt första jobb och en väg in i yrkeslivet. Det är viktigt med ett fortsatt förtroende för LSS. Regler och kontroller bör inriktas mer på att avslöja oseriösa aktörer och kriminell verksamhet än att detaljreglera och strama åt för individer som har ett faktiskt behov av denna hjälpinsats. Bidragsbrott i alla former ska beivras, men får inte bli ett svepskäl för att försämra för alla som använder stödet så som det ursprungligen var tänkt. Regeringen måste omedelbart ändra utredningens uppdrag och stoppa Försäkringskassans åtstramningar. LSS är ingen ”tycka-synd-om-lag” eller en möjlighet för staten och kommunerna att vara ”snälla”. Det är en lagstiftning som i grunden handlar om en sak – mänskliga rättigheter.

Inrätta en tillgänglighetskonsult/-rådgivare

På Liberalernas initiativ har hörslingorna i våra kommunala lokaler fått fast serviceschema.För att göra offentliga miljöer mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättning anser vi att tjänsten som tillgänglighetskonsult/-rådgivare ska återinrättas. Denna befattningshavare kan gärna ha personlig erfarenhet av funktionshinder. En angelägen uppgift är den förestående omdaningen av Gågatan. Tidens tand har gått hårt åt beläggningen på flanörstråket. Lösa gatstenar och partier som ”satt sig” vållar problem för fotgängare, med eller utan rollator, och rullstolsburna. Även möbleringen i form av bodar, bänkar och olika installationer hindrar stundtals framkomligheten. Här vilar ett tungt ansvar på både fastighetsägare, kommunen och Centrumföreningen att skapa ett inbjudande och tillgängligt offentligt rum – för alla.