Se alla

7. Övriga liberala initiativ

Liberala initiativ

Öka frisknärvaron

Sjukskrivningar till följd av förslitningsskador, utbrändhet och livsstil är ett växande samhälls-problem. Södertälje kommun har varit på rätt väg, men nu ser vi hur sjuktalen rakar i höjden och lägger sig en bra bit över fullmäktiges mål om 5 procent. Arbetsmiljön för varje anställd måste ses över och individanpassade friskvårdsinsatser erbjudas. Vi har studerat det så kallade korttidsfrånvaroprojektet och dess slutsatser kring bland andra stress och rökning som betydelsefulla faktorer i den här problematiken. Vi följer också noga det treåriga projekt Hållbar arbetshälsa, riktat mot de verksamheter som i dag uppvisar de allra högsta sjuktalen, och de kontroll- och utvärderingsstationer som lagts in under resans gång. Tillsammans måste vi målmedvetet arbeta för en högre frisknärvaro hos kommunens medarbetare. På Liberalernas initiativ finns en friskvårdspeng motsvarande 2 000 kronor per anställd och år. Den vill vi slå vakt om. Vår kamp för en rökfri kommunkoncern har också burit frukt. Tidigare avslog en majoritet i kommunfullmäktige vårt förslag om rökfri arbetstid. Men de rödgröna har glädjande nog svängt i frågan och infört det snarlika rökfri arbetsmiljö.

Dagar att uppmärksamma

Folkligt, festligt och fullsatt! Ända sedan den spektakulära invigningen 2008 har medborgar-dagen i stadshuset varit ett populärt arrangemang. I comebacken 2014 bevistade 3 000 Södertäljebor det ”öppna huset” betecknas som en succé. Ett sprudlande föreningsliv visade upp sig, underhållning bjöds såväl ung som gammal och tillfälle gavs att möta både tjänstemän och förtroendevalda över en kopp kaffe. Via opinionsyttringar och förhandlingar räddade Liberalerna Medborgardagen. Som bonus fortsätter vi också att fira Internationella kvinnodagen i mars och slå vakt om och fem-i-tolvtraditionen den 5 december. Och till slut kunde också jämställdhetspriset – instiftat på Liberalernas initiativ – delas ut.

Informera om kommunismens illdåd

Under 1900-talet har kommunistiska diktaturer gjort sig skyldiga till ohyggliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Behovet är därför stort om upplysning om de illdåd som skett i kommunismens namn. Känner vi inte till hela historien om dessa grymheter kan liknande fasor upprepas i framtiden. Ansvaret för att motarbeta detta ligger på oss demokrater och humanister. Liberalerna föreslår en informationskampanj om kommunismens ogärningar.

Seyfomonument

Det är ett önskemål från en stor del av Södertäljes befolkning att vi hedrar offren för Svärdets år vid tiden för det Ottomanska rikets sönderfall 1914 – 1915. Liberalerna ser gärna ett monument nu när 100 år passerat sedan de fruktansvärda händelserna. Utformning och placering bestäms i samråd med organisationer som företräder berörda folkgrupper. Vi anser att det finns lagrum för ett ideellt finansierat monument på en plats som kommunen upplåter.

 

Rusta för kulturturism

Tom Tit, Sydpoolen, Torekällberget och de antroposofiska verksamheterna i Järna är populära utflyktsmål för folk från när och fjärran. Det toppas med en magnifik gästhamn, där man kan tanka både motor och mage – ibland till levande musik i solnedgången. Även skutan kan få ett skrovmål i form av automattvätt, som gör vattenlinjen kvitt från alger och blåmusslor. Här kan du också förtöja båten och ta pendeln till huvudstaden. Vi slår ett slag för att cykla runt mellan sevärdheterna. Vi har också regelbundet lyft frågan om plats för husbilar. Men det behövs förstås bredare insatser för att göra Södertälje till turistort och där vi hoppas få draghjälp av Destination Södertälje och varumärkesarbetet. Vi kan inte konkurrera med medelhavets sol och stränder, bar- och badliv, även om den blivande parken på Lotsudden skulle kunna inrymma en bit playa för solbad. Men vi har Kringelfestival och levande historia på Berget, flera kreativa teatrar och annat vi kan göra torrskodda. Rusta Södertälje för kulturturism, med marknadsföring av evenemang via riksmedia, nätet och skyltar vid motorvägarna och i staden.

Lös upp Södertäljeproppen

Nålsögat Södertälje var vid mitten av förra seklet ett gissel för trafikanterna till och från huvudstaden. Riksettans dragning och en förbifart var ett trätoämne under decennier. Stadens styrande ville leda den växande trafikströmmen utanför stadskärnan medan köpmännen förespråkade paradgatan. Stadsplanearkitekten Fritz Voigt gick i början på 1950-talet på handlarnas linje. Men den förre stadsarkitekten Birger Borgström presenterade en spektakulär idé; led trafiken via Sofiehill, tangera Kusens backe och ta språnget över kanalen till Nyköpingsvägen. Tanken var dock långt före sin tid och förslaget hamnade i papperskorgen. Först i slutet av decenniet fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen upp ögonen för den ökända ”Södertäljeproppen.” Några år senare stod motorvägen klar, men tog snöpligt slut i Jakobsdal, sedermera Moraberg. Skarpsynta förare kunde dock ana en fortsättning. Nu var det bråttom, trafiktrycket ökade lavinartat. Till slut spikades i allt väsentligt Borgströms ”utopi”. Hösten 1962 drog det mäktiga vägprojektet igång. Bastanta pelare bar upp lyftbroarna av stål, som normalt vilade på en segelfri höjd av 26 meter, men vid öppning nådde vattendomens 42 meter. Vintern 1965 väntade det första spannet på ett kritiskt moment – lansering över kanalen – och redan till midsommar invigdes den första etappen med pompa och ståt. Nu var flaskhalsen ett minne blott. Men den 13 maj 1990 inträffade det som inte får hända – och vi fick en deja vu-upplevelse av svunna tider. Efter 25 år i tjänst drogs motorvägsbron med ålderskrämpor. Maskineriet hade trilskats vid en broöppning och vid stängning slog nödstoppet till. Stressad personal slutförde jobbet manuellt. Plötsligt släppte bromsarna och det ena spannet störtade ned okontrollerat. Enligt Murphys lag var samtidigt det andra avstängt för underhåll. Innerstaden korkade igen och ”Södertäljeproppen” var åter ett faktum. En ”Meccanobro” räddade situationen. Och inget ont som inte för något gott med sig – haveriets krattade manegen för Saltsjöbron. Men på midsommarafton 2016 inträffade så det som gjorde förra sommaren till en mardröm. En långtradare i södergående fil dundrade in i lyftbrons känsliga balksystem. Efter det första dygnets kaos anade vi vidden av olyckan; utdragna reparationer och förödande inverkan på trafiken i hela Mellansverige. Först den 22 augusti var ordningen återställd – för den här gången.

Vad lär vi då av detta? Ja, det behövs bättre och snabbare information till trafikanterna om akuta störningar och alternativa färdvägar.Vidare måste säkerheten uppgraderas; använd kövarningsanläggningen vid broöppning, montera skyddsportaler, förbättra belysningen, hindra föremål från att ramla ned och sänk hastigheten på själva överfarten. Tidigarelägg även bytet till lyftbroar med tre körfält. Sist men inte minst, en ny förbindelse över eller under Södertälje kanal måste ovillkorligen läggas in i den statliga infrastrukturplaneringen.

 

 

Se över riktlinjerna för bostadsuthyrning

Bostadsuthyrningen i Södertälje fungerar inte alltid optimalt ur individens perspektiv idag. Telge Bostäder AB tillämpar en orättvis modell vid värdering av nya hyresgäster och deras betalnings-förmåga. Försörjningsstöd ses som en garanti för Telge Bostäder och godkänns alltid så länge biståndet täcker hyran. Men samma summa som förvärvsinkomst räcker inte till när man gjort avdrag för skatt, kostnader för eventuella barn och riksnormen. Det resulterar i att den person som försörjer sig själv, men av olika anledningar ekonomiskt inte når hela vägen fram, missgynnas mot någon som har fullt försörjningsstöd. Det är inte ovanligt att socialtjänsten anpassar storleken på försörjningsstödet till faktisk hyresnivå, utan någon övre begränsning. Det är snarare kutym och får konsekvensen att för dem med försörjningsstöd kan inkomsten öka så att de klarar av högre hyror. Samtidigt riskerar den som arbetar, men inte når upp till inkomstkravet, att nekas aktuell bostad. Vi vill därför att riktlinjerna för bostadsuthyrning ses över i syfte att den som har ambitionen att försörja sig själv, men ekonomiskt inte når hela vägen fram, inte ska missgynnas mot någon som uppbär fullt försörjningsstöd.

Gör Södertälje tryggare att verka i – Besegra brottsligheten

Samhället får aldrig ge vika för sociala strukturer med egna lagar och normer. Svart ekonomi, beskyddarverksamhet, våld och hot binder samman den undre världens aktörer. Vittnen skräms till tystnad, vilket leder till att rättsstaten sätts ur spel. Genom en massiv insats från rättssamhällets goda krafter har Södertälje blivit en av landets tryggaste städer. Kommunens uppgift är att via skolan och fritidsaktiviteter rusta barnen med kunskaper och värderingar som leder till rätt val av livsstil. Det är bättre att besitta egen kåk än att sitta på kåken.

Oförutsett

Mål och budget är det styrinstrument kommunfullmäktige sätter i händerna på Södertäljes förtroendevalda i nämnder och styrelser. Vid årets slut ska saldot helst vara noll, då har alla skött sina fögderier enligt ritningarna. Men frågan är om det finns några normala verksamhetsår. Trots ett synnerligen gott resultat i bokslutet för 2016, är det på sin plats med en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser.