FINANSIERING
(Ökade utgifter/minskade intäkter 78,5 mkr. Minskade utgifter/ökade intäkter 78,5 mkr)

Liberalerna ger Södertäljeborna valfrihet!

Den liberala grunden
Vi är Sveriges och därmed Södertäljes liberala parti. Vi är stolta över vår historia och vår ideologi. Vi vill att varje människa ska ha friheten att förverkliga sina drömmar och fatta egna beslut. Det är därför liberaler genom alla tider tagit strid för religionsfrihet, allmän rösträtt, mot nazism och kommunism, för sexuell frihet, jämställdhet och valfrihet.

Liberalerna tror att varje människa kan bygga och trygga sin egen framtid. Vi tror att varje människa är beredd att ta ansvar för att genom kunskap, egna val, initiativ och eget arbete bygga sin egen framgång. När en människa bli självförsörjande blir hen också friare. Att vara oberoende, och att få möjlighet att bidra till samhället, ger dessutom en ökad stolthet och självkänsla.

Vi utgår alltså från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning och att de vill ta ett gemensamt ansvar för varandra.

Samhället ska skapa de rätta förutsättningarna och ge stöd när så behövs, det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, inte begränsa den som kan stå själv.

Vår uppgift är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Det är den liberala grunden och svaret på varför vår politik ser ut som den gör, såväl nationellt som lokalt.

Liberalerna i Södertälje
Södertälje kommun är unik plats med sin mångfald. Här finns både stad och landsbygd.  Hit har människor flytt föra att skapa sig en ny framtid. Vi inom Liberalerna tycker det är viktigt att invånarna i hela kommunen ska få komma till tals och få service, uppmärksamhet och en känsla av delaktighet i samhället oavsett var i kommunen de bor. När vi pratar om Södertälje så pratar vi om alla som bor, arbetar, studerar i eller besöker kommunen.

Södertälje är en knutpunkt där världen finns samlad. Södertälje är en plats där vi under lång tid, ända tillbaka till vikingatiden och kanske längre, har välkomnat folk från hela Sverige och hela världen. Här finns nu människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter.

Här finns nu människor som skapat en framtid för sig själva, sina familjer, för staden och för alla dess framgångsrika företag.

Södertälje är kommunen med allt från den stora stadens puls till den stilla naturens lugn och ro. Här finns hög kompetens i världsledande företag. Här finns historia, kultur och idrott. Här finns en sjudande verksamhet inom företagande, forskning och utbildning.

Södertälje är en knutpunkt inte bara mellan människor utan också en rent geografiskt. Södertälje är staden mellan sött och salt, en strategisk punkt på livsnerven mellan Östersjön och Mälaren och med en blomstrande uthamn. I Södertälje knyts två av Sveriges viktigaste vägar, E4 och E20, samman. Genom Södertälje går också några av Sveriges viktigaste järnvägslinjer.

Södertälje har alltså de bästa förutsättningarna. Liberalerna vill tillvarata och förstärka dessa för att göra Södertälje ännu bättre! Vi vill satsa på den fantastiska potential som Södertälje har, utan att blunda för de problem som finns; utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende. Vi föreslår en rad åtgärder som både förstärker det positiva och hanterar svårigheterna. Visst finns det utmaningar, men vi kan fixa det här – tillsammans!

Ett av våra förslag är ett ökat fokus på företag och företagande. Vi föreslår ett näringslivscentrum som bättre kan serva företagen. Genom att förbättra näringslivets förutsättningar skapas nya arbetstillfällen vilket leder till minskad arbetslöshet vilket i sin tur underlättar integrationen av de nyanlända.

Satsa på skolan

Liberalernavill satsa på en politik för en kunskapsskola med arbetsro. Det är genom utbildning som vi ger elever framtidstro och möjligheten att göra en klassresa. Om skolan misslyckas så misslyckas Södertälje. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, därför är det viktigt att sidouppgifter minskar så att de kan vara lärare. Liberalerna satsar på lärarassistenter för att de ska göra vissa uppgifter så att lärarna få mer tid för kvalitativ undervisningstid och öka elevernas måluppfyllelse.

God livskvalitet

Liberalernas ambitionär att Södertälje ska fungera dygnet runt, året runt. Södertälje ska erbjuda så många alternativ att alla kan bo, arbeta, utbilda sig och om så behövs, få vård och omsorg i kommunen. Södertälje ska självklart också vara en trygg kommun med en stark ekonomi. Grundläggande trygghet och samhällsfunktioner för god livskvalitet, är grundstenar i en välfungerande kommun. Livet ska vara positivt, enkelt och smidigt – vi vill ”kringla” till det, inte krångla till det.

Stabil ekonomisk grund

För att kunna höja kvaliteten påsamhällsservice till alla måste Södertälje också ha en stabil ekonomisk grund. Vi måste kunna satsa offensivt, inte bara betala räntor och amorteringar. Vi Södertäljebor är bland de allra mest skuldsatta av alla kommuninnevånare i Sverige. ”Den som är satt i skuld är inte fri!”(Ernst Wigforss 1932). Kloka ord som gäller alla, oavsett partitillhörighet. Vi Liberaler vill på sikt amortera ner skulden. Vi vill inte att framtida generationer skall betala våra satsningar. I årets budget har vi dock valt att inte amortera mer än framskrivet förslag men inte heller att utöka skulden. Genom ett antal försäljningar och besparingar klarar vi att göra offensiva satsningar utan att utöka låneskulden på sikt.

Långsiktigt hållbart samhälle

Vi måste ta hänsyn till framtida generationers behov genom att arbeta med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ur såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska perspektiv.

Södertälje – en kommun för alla

I den globala värld vi lever i vill Liberalerna att Södertälje förblir en öppen och tolerant kommun där alla människor, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar för att bygga sin egen personliga framgång samtidigt som vi tillsammans tar ansvar för att skapa den kommun, det land, den värld vi vill leva i.

Oförändrad skatt 2019 – men sänk gärna skatten på sikt

Liberalerna lovar inte någon skattesänkning 2019 från dagens 20,15 kronor, men på sikt bör skatten pressas ned till nivå med omkringliggande kommuner.

Låneskuld

Liberalerna vill på sikt få ned kommunens skuld till en mer hanterbar nivå. Att uppta lån är dock nödvändigt för att finansiera de investeringar som görs. Varje investering i kommunen bör dock finansieras max till 25% genom belåning.

Liberalerna väljer att under denna period föreslå åtgärder/investeringar så att låneskulden ligger kvar på oförändrad nivå totalt sett över tid.

Öka konkurrensprövningen

Liberalerna föreslår mer konkurrensprövning av olika verksamheter, alltifrån äldreomsorg till personal- och löneadministration. Arbetslivsnämnden ska upphandla 40 procent av svenska för invandrare (SFI), en andel som gärna kan uppgå till 50 procent. Detta ger både högre kvalitet och lägre kostnader. Vi ser gärna att kommunen avvecklar sin fordonsverkstad och frigör attraktiv etableringsbar mark i Moraberg. Vi bör inte heller driva restaurangen i Stadshuset i egen regi utan lägga ut den på entreprenad. Minskad kostnad 18 miljoner kronor.

Öka försäljningsintäkterna

Här redovisar vi våra aktuella försäljningsuppdrag inom den kommunala bolagssfären.

Försäljning av Telge Fastigheters bestånd

Telge Fastigheter AB Vi föreslår en successiv försäljning av bolagets kommersiella fastighetsbestånd, i första hand Lunagallerian. Även andra fastigheter, som Flundran på Bangatan, och den före detta stormarknaden i Södra är intressanta objekt. Vi uppskattar värdet till totalt 600 miljoner kronor. Vårt förslag innebär en minskad upplåning och en positiv ränteeffekt.

Försäljning av Stadsnätet

Liberalerna stod inte bakom beslutet att bygga upp ett stadsnät i kommunal regi. Vi förordade istället att det skulle skötas av privata aktörer på marknaden. Trots att Telge Nät mot avgift upplåter stadsnätet för alla intressenter, har den riktiga succén uteblivit. Nätet har dragits med höga investeringskostnader, driftstörningar och ojämn utbyggnadstakt, inte minst i glesbygd. Det bokförda värdet har dessutom skrivits ned med 100 miljoner kronor.

Tiden är nu mogen att sälja denna verksamhet hos Telge Nät till en seriös spekulant. Det uppskattade värdet är mellan 300-400 miljoner kronor. Vi beräknar försäljningssumman till 350 miljoner. Förslaget innebär en minskad upplåning och en positiv ränteeffekt.

Äga sitt eget boende

Liberalerna vill att flera ska få äga sitt eget boende. Aktuellt just nu är frågan om att ombilda ett antal radhus i Hovsjö från hyresrätter till bostadsrätter. Liberalerna stödjer det förslaget och vill ytterligare utreda möjliga avyttringar från det kommunala bostadsbeståndet i framtiden.

Farsta gård

Egendomen Farsta gård inköptes av Södertälje kommun på 1960-talet för att säkerställa Södertäljebornas tillgång till ett friluftsområde med badmöjlighet i samband med att Södertälje havsbad gick i graven och omvandlades till hamn. Herrgårdsbyggnaden användes under lång tid för interna kurser och konferenser. För några år sedan genomfördes en genomgripande upprustning och handikappanpassning för miljonbelopp. Efter att gårdens trotjänare pensionerats har dock verksamheten lagts i malpåse. Det är uppenbar kapital-förstöring varför anläggningens framtid snarast måste utredas och en försäljning av hela eller delar av fastigheten övervägas.

Ökad exploateringsintäkterna

Vi beräknar en större intäkt vid försäljning av exploateringsbar mark..
Ökad intäkt 10 miljoner kronor.

Minska energiförbrukningen

Växthuseffekten med omfattande naturkatastrofer på många håll i världen har gjort energiförbrukningen till en ödesfråga. Liberalerna driver linjen att det ska löna sig att spara energi i fastigheter och teknisk försörjning. Vid prisjusteringar ska detta ske på den rörliga delen i våra taxor. Minskad kostnad 2,4 miljoner kronor.

Effektivisera upphandlingarna

En fortsatt samordning mellan koncernen och kommunen bör leda till kostnadsreduceringar av upphandlingar för miljardbelopp. Det kan handla om material- och varuinköp, telefoni, vaktmästeri, transporter, fakturahantering och annan support och administration. Telge Inköp AB bildades i syfte att minska kostnaderna för alla kommunala förvaltningar och bolag, alltifrån gem och papper till asfalt och nya skolor. Skolornas osynkroniserade inköp av nödvändig men dyr IT-utrustning och den låga avtalstroheten inom omsorgsverksamheten satte behovet av uppstramning i blixtbelysning. Här krävs ytterligare kunskap och kompetens hos förvaltningar och bolag om marknaden.

Effektivare kommunal förvaltning

Vi föreslår att en effektivisering görs av hela kommunkoncernen. Dubbla roller ute i bolagen och på kontoren kan samlas mer centralt för att frigöra ytterligare resurser till kommunens centrala verksamhet. Vi ser även digitaliseringens fördelar och vill fortsätta arbetet med att ytterligare digitalisera kommunen och automatisera vissa processer. AI inom vissa enklare beslut bör testas, men även andra digitala hjälpmedel som kan frigöra resurser till annat.

Sammanräkning

Liberalernas förslag till Mål och budget 2019 – 2021 är i balans. Våra extra satsningar genererar ökade utgifter på 78,5 miljoner kronor jämfört med förvaltningens ekonomiska underlag. Det motsvarar summan på våra ökade intäkter och minskade utgifter. Av den totala satsningen går 50 miljoner oavkortat till förskolan och grund- och gymnasieskolan. Vi finansierar detta genom lägre räntekostnader och högre ränteintäkter från försäljning av mark, kommersiella fastigheter och stadsnätet, ytterligare konkurrensprövning, energihushållning, effektivare upphandlingar och lägre inköpskostnader samt en mer slimmad kommunkoncern med ökad samverkan mellan Södertälje kommun och Telge AB.

INVESTERINGSBUDGET 2019-2021
(Liberalerna – Ökad kostnad 235 miljoner kronor)

Rusta Nykvarnsvägen

Nykvarnsvägen i Järna är olycksdrabbad, varför bygget av en säkrare vägsträcka enligt fastställd detaljplan bör förberedas under 2019. Investeringskostnad 2 miljoner kronor.

Energieffektivisera

Att spara energi är en god investering i miljö och klimat. Hoten mot våra livsbetingelser är globala, men med lokala insatser drar vi vårt strå till stacken. Kommunen bör se om sitt (sina) hus genom att isolera och installera modern teknik. Investeringskostnad 2 miljoner kronor.

Parkeringshus, centrum

Investeringskostnad 150 miljoner kronor.

Offentliga toaletter

Investeringskostnad 1 miljoner kronor.

Öka gatuunderhållet

Investeringskostnad 10 miljoner kronor.

Stadsmuseum på Torekällberget

Investeringskostnad 50 miljoner kronor.

Truckstop Telge (samfinansiering)

Investeringskostnad 10 miljoner kronor.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.