Se alla

6. Kultur och fritid för Södertälje

Liberalerna värnar Södertäljes kulturarv

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Den liberala kulturpolitikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning.

Liberalerna vill:

Liberalernas prioriteringar för Södertälje 2018 – Kultur och fritid

  • Starta ett Sportotek för utlåning av begagnad idrottsutrustning.
  • Ansök om arrangemanget SM-veckan/sommar. Bygg lekplats i Glasberga.
  • Uppgradera skolbiblioteken samt folkbiblioteken i kommundelarna.
  • Påbörja arbetet för ett nytt kulturhus i Järna, som riktar sig till alla åldrar.
  • Utveckla Torekällberget och slå vakt om fornfynd när city förtätas och förnyas.

Kultur och fritid

Inledning

Liberalerna värnar kulturarvet. Vi är stolta över Luna kulturhus, Torekäll-berget, Kulturhuset i Järna, Oktober-teatern, Enhörna teaterförening och Södertälje teateramatörer. Via stads-vandringar, guidade eller på egen hand, kan vi lära känna stadens historia. Nya Snäckviken kan främja Södertälje som kultur- och kunskaps-stad och vi ska inte ge upp spaningen efter en kommersiell biograf.

Garantera bemanningen på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna är nödvändiga och kan förebygga social utslagning, busliv, gängbildningar och kriminalitet. Vi behöver engagerad och kompetent personal och ett väl fungerande samarbete med föreningsliv, polis, ”fältare” (se 5.3), nattvandrare, föräldrar och skola. Det är så vi spränger ”Lilla Jönssonligan”, den svans unga som dras till de hårda grabbarna. Vi föreslår en personalgaranti på fritidsgårdarna, som säkerställer en rimlig nivå på bemanning och öppethållande på varje enhet.

”Hellre en unge på plan än på stan”

Kommunen ska ha en generös inställning till ungdomsverksamhet inom föreningslivet, ”Hellre en unge på plan än på stan”. Här gör både stora och små föreningar imponerande insatser för att hålla igång tusentals flickor och pojkar med alltifrån scouting och frimärkssamling till fotboll, basket, simning, ishockey och ridning. Kommunen ska uppmuntra och stödja utvecklande fritidsaktiviteter, samtidigt som vi ställer krav på att föreningarna ger flickor och pojkar lika villkor och ställer upp för socialt förebyggande insatser, som nattvandring och fadderverksamhet. Långfärdsskridskor på Måsnarens plogade is vore till glädje för alla åldrar. Och funktionsnedsatta måste kunna vara med i olika verksamheter efter egna förutsättningar. Föreningsstödet har setts över i syfte att göra det mer rättvist och pricksäkert gentemot kommunens prioriterade grupper.

Ett Fryshus värmer

Ett fryshus i Södertälje skulle ge möjlighet för alla ungdomar att samlas på en och samma plats med olika aktiviteter under ett tak; klättervägg, musik, konst, teater, samtal och fik. Inte minst skulle denna mötesplats kunna bidra till integration. Vi ser gärna även ett centrum för kultur i Inre Maren med gott om plats för alla åldrar. Ett Fryshus värmer gott. Samarbetet med Basketbollklubben visar att vi är på rätt väg. SBBK har tagit över Tälje- och Rosenborgs-hallen mot ett i gengäld kraftigt utökat ansvar för olika ungdomsverksamheter. Mötesplats Täljehallen påminner om hur Fryshuset i Stockholm en gång växte fram.

Starta ett Sportotek

Oavsett om det kickas boll på playan i Rio eller planen i Ronna ger fysisk aktivitet mängder av mervärden; hälsa, gemenskap och mångfald. Regelböckerna inom idrottsvärlden är universella. Det ger utövarna fantastiska möjligheter att umgås på lika villkor. Språket, som betonas i de flesta andra sammanhang, är på rinken eller ridstigen inte lika avgörande. Därför har sportaktiviteter en inneboende kraft att riva murar mellan individer och grupper.

Genom kulturell integration tillägnar sig utövarna grundläggande värden som tolerans och mångfald. En ökad förståelse kring olika normer kommer hela samhället tillgodo. Strukturell integration leder till att dörrar öppnas till andra arenor i samhället, till exempel inom skolan, arbetslivet och föreningssektorn. Individen stärker sina möjligheter att övervinna utmaningar och att lyckas, samtidigt som konflikter tonas ned och risken missförstånd minskar. Tyvärr har inte alla barn och unga möjlighet att idrotta då det i många fall är förknippat med höga kostnader. Det handlar om anmälningsavgifter, resor till och från träning och tävling och inte minst utrustning som numera är ett måste. Även i en välmeriterad idrottsstad som Södertälje kan detta utestänga ungdomar från givande fritidsaktiviteter. Det är synnerligen olyckligt, då barnfetma och övervikt, liksom rökning, förekommer oftare här jämfört med övriga länet. Folkhälsoprogrammet fokuserar just på goda levnadsvanor och innehåller flera förslag som kan främja fysisk lek och rörelse hos våra yngre medborgare. För att utjämna de socioekonomiska skillnaderna poängteras också aktiviteter som krattar manegen för plånboksvänligare vardagsmotion. Vi backar helhjärtat upp den här ambitionen och föreslår att kommunen i samarbete med eldsjälar, föreningar, organisationer och näringsliv bygger upp ett Sportotek. Det fungerar som ett traditionellt bibliotek, men istället för böcker, tidskrifter och digitala medier lånas alltifrån skridskor och skidor till racketar och ridstövlar ut. Syftet är att i tidiga år stimulera fysisk aktivitet och lätta familjernas ibland tunga ekonomiska börda för fritidsaktiviteter. Till vårt koncept hör att olika aktörer erbjuds att skänka nödvändig utrustning och/eller att sponsra nyinköp. Sportoteket administrerar, fixar i ordning och lånar ut prylarna, gärna ”urvuxna” och begagnade, som återbrukas och skänker ny glädje.

Garantera ett öppet stadsbibliotek med mångfald

Våra bibliotek utgör basen för det kommunala kulturutbudet och vi har ett mycket väl fungerande stadsbibliotek i Luna kulturhus. Vi vill utveckla verksamheten i samarbete med folk- och skolbiblioteken. Stadsbiblioteket ska ha ett brett basutbud och tillgodose olika språkgruppers och funktionsnedsattas behov av god litteratur.

Luna är stadens mest besökta arena och fungerar som mötesplats med utställningar och forskning. Många invånare i Södertälje har assyriskt/syrianskt ursprung med mångtusenårig bakgrund. Kommunen bör känna ansvar att utveckla en assyrisk/syriansk avdelning i Stadsbiblioteket. Huvuduppgiften ska vara att samla skrifter och böcker samt berika kunskapen om kultur och historia.

Vi anslår 1,5 miljoner kronor i syfte att påskynda genomförandet av biblioteksplanen, vidareutveckla folkbiblioteken i kommundelarna samt satsning på barnlitteratur och den assyriska/syrianska avdelningen på Stadsbiblioteket.Och självklart ska vårt kulturella vardagsrum hålla öppet på söndagar.

Lyft Torekällberget

Torekällberget är ett levande 1800- och 1900-tal. På Liberalernas och alliansens initiativ har stadsmuseet fått ett årligt miljontillskott. Mer sponsring är alltid välkommen. Då kan vi finansiera utställningar som även skildrar efterkrigstidens händelser, speciellt den epok då centrum bytte skepnad, från små trähus till tidsandans stora betongblock på 1960- och 1970-talen – den omvälvande citysaneringen. Det är också dags att bredda Bergets uppdrag med nya perspektiv, främst idrottens och kanalens.

Fler besökare kräver promenadvänligare trappor och gångstråk, liksom bättre skyltning både från motorvägarna och inne i staden. Vi beklagar att många sköra verksamheter inte ryms i budgetramen, till exempel digitalisering av samlingar, kulturhistoriska program och skolverksamheten, som satts på sparlåga.

Här borde det också finnas att café med en liten avdelning för människans bästa vän – hunden, och varför inte en miniatyrjärnväg av samma slag som gladde barnen på en tidigare medborgardag i Stadshuset? Finansiering sker huvudsakligen inom kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram tillsammans med sponsorer. Även den gamla stadens torg kan betydligt oftare fyllas med allehanda aktiviteter, till exempel loppmarknader och andra populära event – förutom den traditionella julmarknaden.

Slå vakt om Södertäljes kulturarv

Förnyelsen av city leder till omfattande ingrepp i stadsbilden, men blir samtidigt ett eldorado för arkeologin. Utgrävningarna i kvarteret Venus blev mäkta populära hos Södertäljeborna med fullsatta visningar tre dagar i veckan. Här fascinerade en eldstad från järnåldern. Vidare lämningar från främst 1600- och 1700-talen, bland andra en källargrund, diverse mynt och en dåtida tandborste. Endast en bråkdel av de förväntade fornfynden kommer att bevaras åt eftervärlden. Liberalerna vill därför att kommunen utreder de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att i stadsmuséets och stadsantikvariens regi bevara och ställa ut fynd från de kommande arkeologiska utgrävningarna.

Fristad för förföljda författare

Svenska PEN-klubben har en lista över hotade, fängslade och mördade författare, med runt 1 000 namn. Liberalerna vill att Södertälje ska ansluta sig till nätverket av europeiska städer som erbjuder skydd åt hotade författare genom att ställa upp med bostad och uppehälle under ett par år. I gengäld bidrar författarna till ett stärkt kulturliv. På så vis slår vi vakt om yttrandefriheten. Finansiering sker inom ram.

Använd föreningar och församlingar i flyktingmottagningen

Aldrig har så många människor varit på flykt undan krig, konflikter och nöd sedan andra världskriget. Eftersom många flyktingar har söker sig till Södertälje är behovet av kontaktpersoner, faddrar, coachning, läxhjälp, fritidsaktiviteter och nätverk hos ideellakrafter stort. Utveckla konceptet med språkcaféer, som idag bedrivs av bland andra kyrkor och Hagabergs folkhögskola, i syfte att underlätta inträdet i samhället och på arbetsmarknaden.

Ansök om att arrangera SM-veckan/sommar

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrotts-förbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid i slutet av juni och början av juli genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. Exempel på idrotter är simning, styrkelyft, tennis, tyngdlyftning, judo, bågskytte, bangolf, streetbasket och handigolf. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 70 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 250 olika idrotter och grenar. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. Ambitionen är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden. Borås fick arrangera SM-veckan 2014. Det var mycket lyckat och därför fick staden äran att även arrangera 2017 års SM-vecka. Södertälje är en idrottsstad med många duktiga profiler i många idrotter. Det finns kompetens och förutsättningar för arrangemanget. Att anordna SM-veckan på sommaren i Södertälje skulle lyfta staden, gynna det lokala näringslivet och stärka stadens varumärke som en av Sveriges främsta idrottsstäder. En uppskattad kostnad för evenemanget är 5-7 miljoner kronor, som huvudsakligen finansieras av sponsorer. Det får kommunen trefaldigt tillbaka genom näringslivets ökade intäkter tack vare arrangemanget. Vi anslår medel för en förstudie.

Låt en superkringla pryda södra stadsporten

Låt en Södertäljekringla i jätteformat pryda den snart renoverade gång- och cykelbron vid trafikplats Syd. Här kan vi på ett spektakulärt sätt välkomna alla trafikanter som dygnet runt rullar in mot Södertälje och regionen. Och varför inte på spannets motsatta sida önska välkommen åter till Kringelstan? Genom att samtidigt inbjuda till en tävling om kringlans utformning – är det ett ”bakverk” med djärva grepp eller klassisk design som gäller? – skruvar vi upp intresset och engagemanaget rejält kring varumärket och besöksmålet Södertälje. Vi avsätter 0,5 miljon kronor för superkringlan i vår investeringsbudget.