Se alla

5. Liberal politik för näringsliv och arbetsmarknad i Södertälje

Liberalerna agerar för ett varmare företagsklimat

Vi driver på för fler nöjda kunder inom tjänster som bygglov, miljötillsyn och serveringstillstånd.

Pröva gärna en modell med tjänstegarantier i Södertälje – kommunen ska hålla vad den lovar, annars utgår kompensation – men här spjärnar tyvärr den styrande vänstertrion emot.

Liberalerna vill:

Något av vår politik i punktform
läs vidare längre ner

  • Inför tjänstegarantier för bland annat bygglov och alkoholtillstånd. Service och tillsyn ska utföras korrekt och inom utsatt tid, annars ska den sökande kompenseras.
  • Underlätta för företagare genom en ”One-stop-shop” i Stadshuset.
  • Bjud in fler aktörer på den kommunala arenan genom utmaningsrätt. Konkurrensprövning kan göra verksamheten både bättre och billigare.
  • Förbered upphandling av restaurangverksamheten i Stadshuset.
  • Minska omfattningen på kommunens verkstad och förråd i Moraberg. Kratta manegen för nya etableringar i bästa skyltläge vid norra infarten.

Öka intäkterna från exploatering

Södertälje behöver nya företagsetableringar. Ett dynamiskt näringslivsklimat kräver en kommunledning som både bokstavligt och bildligt bygger vägar istället för farthinder, som är snabb att öppna dörren när intressenterna knackar på och som bejakar vår mångkulturella profil. Planlagd mark ska vara stapelvara, inte beställningsobjekt. Tillstånds-ansökningar ska handläggas raskt med tjänstegaranti.

Tyvärr har grönvänstern förbrukat väl mycket energi på detaljregleringar, med den tidigare handelspolicyn som vapen. Dagligvaruhandel vid till exempel Järna trafikplats kan ge området en vitaminininjektion. I ett rutinärende tog majoriteten överraskande strupgrepp på sitt eget skötebarn, handelspolicyn. Det gällde en konsekvensutredning för ny dagligvaruhandel i Moraberg, där ett tydligt avsteg gjordes från då gällande policy. Det aktuella beslutet tillsammans med den senaste översiktplanen innebar handelspolicyns svanesång. Var och hur etableringar sker styrs i symbios mellan marknadens utbud och kundernas efterfrågan, inte av politiska dekret. Intresset för Moraberg är ”bränn-hett” och både Ica Maxi och Biltema etablerar sig nu här. Mycket talar för Almnäs arbets-platsområde som ny hemvist för logistik längs E20 med trafikplats Almnäs som nav. Här finns också plats för både nya och gamla företag, som vill växa. Genom en intensifierad marknadsföring (Se punkt 3.7.2) kan vi öka exploateringsintäkterna och skapa nya jobb. Vi beräknar ökade försäljningsintäkter om 10 miljoner kronor.

Fördel Södertälje

Södertälje har guldläge som förstahandsvalet när skrymmande verksamheter lämnar huvud-staden. Det kan handla om partihandeln i Årsta, slakthuset i Enskede, godshanteringen i Värtan och bränsledepån på Djurgården. I samband med omställningen bör vi uppmärksamma vårt unika geografiska läge i Mälardalen. Starta omedelbart en kampanj på temat ”Fördel Södertälje” på motorvägsskyltar, www.sodertalje.se samt i morgon- och fackpress. Gör utskick till branschorganisationer och berörda företag i regionen. Låt inte detta gyllene tillfälle gå förlorat. Almnäs och Brandalsund var framme och nosade Täby galopp, men diskvalifi-cerades före finalloppet. Se där, man måste vara på banan för att hitta in i vinnarhålet.

Sätt företagaren först

Företagskansli. Företag ska bemötas på ett positivt sätt av kommunen. Södertälje har redan en företagslots, nu vill vi ta nästa steg och inrätta ett företagskansli – som gärna får ledas av en entreprenör med egen näringslivserfarenhet. Låt kansliet utvecklas enligt ”One Stop Shop-modellen” för näringsidkarnas ärenden till kommunen. En god början har vi i Kontaktcenter.

Utmaningsrätt. Liberalerna uppmuntrar alternativa driftsformer. Om en extern aktör uppger sig kunna driva en kommunal verksamhet bättre och/eller billigare ska kommunen vara lyhörd och pröva detta i en offentlig upphandling. Utmaningsrätt ger återbäring genom kostnadsfri genomlysning av den egna organisationen och kan leda till nytänkande inom verksamheten.

Tjänstegaranti. Det behövs också en generell tjänstegaranti, både hos verksamhet i egenregi och hos utmanande aktörer. Den innebär att ärenden ska avgöras snabbt och effektivt inom en bestämd tid – vid försening får den förfördelade kostnadsrabatt.

Truckstop Telge

Kapellskärningar mot tunga ekipage med värdefull last är ett växande problem. Ett truckstop i Södertälje enligt Liberalernas modell kan sätta punkt för de kostbara brotten. Bortåt 65 parkerade långtradare utefter E4 och E20 genom Södermanland plundras varje år på gods som hemelektronik och tobak. Truckstop Telge handlar om en större parkering för långtradare, som hägnas in och kameraövervakas. Därmed blir det betydligt svårare att lägga vantarna på attraktiva varor, som betingar ansenliga värden på den svarta marknaden. Vårt koncept innefattar också faciliteter som toaletter, duschar, försäljning av drivmedel och mat samt andra förnödenheter för ”vägens riddare”. Vi har flera trafikplatser i kommunen, som skulle motsvara önskemålen på en lastbilsdepå; Järna, Syd, Moraberg och inte minst Almnäs. Numera nås det före detta regementsorådet gesvint tack vare den nya trafikkarusselen.

Här ruvar ett gemensamt utvecklingsprojekt med Nykvarn och Peab för logistik – kaxigt marknadsfört som Stockholm Syd. Tillsammans kan vi kratta manegen för ett regionalt nav för angöring av landsvägsskepp från när och fjärran. Fördelarna är uppenbara; ”cut and grab-stölder” förhindras, åkarnas behov tillgodoses, nya arbetstillfällen skapas och hårda miljökrav uppfylls. Alla vägar bär till Södertälje. Låt oss slå mynt av detta faktum och med draghjälp av Truckstop Telge bli det ledande logistikcentret söder om huvudstaden.

”Hotspot Snäckviken”

Ettnät av så kallade Hotspots växer fram i Stockholm. Etablering har skett i Farsta och planeras i Hagastaden och i Kista. Tanken är att flera intressenter delar på kostnaderna för allt som krävs när nya tjänster och produkter ska introduceras på marknaden. Hotspots riktar sig främst till personer som har en affärsidé och funderar på att lämna sin anställning för att starta ett företag. Det går bra att jobba hemifrån, men drop-in-arbetsplatser kan erbjuda vitamininjektioner. Konceptet innefattar arbetsplatser och mötesrum vid behov, liksom egen postadress, tillgång till IT och möjligheter till avkoppling och fika. Detta rimmar mycket väl med utvecklingsplaner för AstraZenecas före detta lokaler för forskning och administration i Snäckviken. Kommunens skriande behov av företag inom tjänstesektorn talar också starkt för Hotspot Snäckviken. Till detta kommer synergier med Tom Tit, KTH och framväxten av en stadsdel med inkubatorer, forskare, studenter, kårhus, bostäder – och gärna en biograf.

Fler ungdomar i jobb

Ungdomarna kommer ofta i kläm på arbetsmarknaden. En orsak är svag anställningsbarhet till följd av bristande kunskaper. En annan är hinder för oerfarna adepter att få en ärlig chans till egen försörjning. Vi har fokuserat på LAS (Lagen om anställningsskydd) och ingångslöner. Det stora problemet är egentligen inte den första lönenivån, som löper under en relativt kort tid, utan ingen lön alls, försörjningsstöd och ovissa framtidsutsikter. Kommunen har ett arbetsgivaransvar, som borde öppna för nya idéer och villkor i en snabbt föränderlig värld. Vi vill att kommunen verkar för minst 150 nya ungdomsjobb per år, med avtal inom industrin och handeln som förebild. Detta ska ske genom fördjupat samarbete med arbetsmarknadens aktörer via ungdomsavtal. Här är facken med på noterna, men majoriteten i Södertälje har svårt att ta till sig denna moderna upplaga av äkta Saltsjöbadsanda. Liberalernas tidigare förslag att ställa krav på ett antal praktikanter/trainees vid större upphandlingar återfinns numera i Telges ägardirektiv.

At ställa krav är att bry sig om – Vässa arbetslinjen

Det ska löna sig att arbeta. För att utveckla arbetslinjen behövs utvärdering av gjorda insatser. Där vi får ut mest ska vi satsa mest. Syftet med kommunens insatser är att sätta fler människor i jobb. Att ställa krav är att bry sig om.

Den som är arbetsför ska vara skyldig att söka och ta anvisat jobb i hela landet och inom flera branscher. Det är dock rimligt att försörjningsstödet till viss del kan behållas vid kortare anställningar. Det ska aldrig behöva bli mindre i plånboken för att man väljer tillfälligt jobb framför bidrag. Idag kan arbetsgivare anställa en nyanländ flykting till subventionerad lönekostnad där personen parallellt använder en del av sin tid till språkundervisning.

Vuxenutbildningen för snabbare etablering

Det är angeläget att den som vill får möjlighet att komplettera sina studier för att kunna söka vidare till andra utbildningar eller komma närmare arbetsmarknaden. Att skaffa sig en utbildning på gymnasienivå eller att slutföra gymnasiestudierna är av största vikt i ett kunskapssamhälle. Erfarenheten visar att slutbetyg från gymnasieskolan är en avgörande faktor för jobb. Dessvärre har många nekats att studera vid vuxenutbildningen, eftersom majoriteten inte avsatt tillräckliga budgetmedel. Det har medfört att den gymnasiala vuxenutbildningen prioriterats ned i Södertälje.

 

Liberalerna anser att fler Södertäljebor som söker till vuxenutbildningen ska antas jämfört med i dag. Visserligen är det inte obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla vuxen-utbildning på gymnasienivå. Men då efterfrågan är stor finns det goda skäl att tillmötesgå detta behov. En del studerande kanske bara behöver komplettera en kurs i matematik, medan andra behöver gå flera kurser. Vår strävan är att fler kommuninvånare ska fullfölja en gymnasial vuxenutbildning och därmed komma närmare riktiga jobb och klara egen försörjning. Förvaltningen föreslår inför 2018 20 miljoner extra till insatser som syftar till ökad egen försörjning – gymnasial yrkesutbildning/eftergymnasiala utbildningar, yrkes-svenska, fokus på validering och arbetsplatsförlagda aktiviteter – vilket vi bejakar.

Genomlys kommunen och koncernen för ökad integration

I Södertälje har ungefär halva befolkningen invandrarbakgrund. Vissa har bott här i flera generationer, andra är nyanlända. Åtskilliga har invandrat från Finland och andra delar av Europa, men merparten har utomeuropeisk härkomst. Bland dem finns en stor variation av utbildningsnivå, socioekonomi och historia. Men den gemensamma nämnaren är att de vill skapa sig en framtid här. Integrationsfrågorna är mer angelägna än någonsin och kanske viktigare än på någon annan plats i Sverige. Detta särskilt med tanke på de senaste årens nytillkomna Södertäljebor, som anlänt på grund av ofärd i vår omvärld. Om den största utmaningen i livet för dessa människor var att fly till Södertälje är den näst största utmaningen att komma in på den svenska arbetsmarknaden och bli integrerade i samhället. Hur Södertälje kommun möter den här frågan är avgörande för vår stads utveckling och sociala samman-hållning. Här är det viktigt att kommunen och koncernen som arbetsgivare går i bräschen för en rättvis och dynamisk arbetsmarknad. Det kräver en palett av arbetslivs- och integrations-insatser, dels när det gäller att identifiera nya jobbkategorier för nyanlända som inte lyckas komma in på arbetsmarknaden, dels satsningar på kompetensbaserad rekrytering för likvärdiga möjligheter till karriär. En fråga som bör sättas under lupp är hur väl organisa-tionen lyckas anställa utrikes födda, särskilt personer med utomeuropeisk bakgrund, på chefspositioner. Reflektera gärna över hur jobbannonser utformas. Det handlar i slutändan om att bättre ta vara på den kompetens som finns i Södertälje och att kommunen ska gå i bräschen som en inkluderande arbetsgivare.

Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje

Liberalerna vill växla upp marknadsföringen av sommarstaden Södertälje. Utbilda unga sommarlovsambassadörer, som ”ute på stan” kan göra reklam för både okända smultron-ställen och populära besöksmål.

Södertälje har stolta anor som badort och knutpunkt. Besöksnäringen växer och Kringelstan kan under sommaren erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter och attraktioner. Marknadsför i ”gammelmedia”, på nätet och i Södertäljebyrån. ”Certifierade” sommarjobbande ungdomar skulle bli ett trevligt komplement i arbetet med att ”sälja staden”. Genom att röra sig ute på gator och torg kan de göra ”direktreklam” för allt spännande som timar runt om i kommunen – och lotsa turisterna till rätt begivenhet. Förutom klassiker som Tom Tits Experiment och Torekällberget finns ett varierat utbud; från Marcus Wallenberghallen till Kulturhuset i Järna, från kanalombyggnaden till framväxande Science Park, från fotbollscup till trampbåtar, från 1800-talsveckan till Södertäljefestivalen och från att bara strosa runt Inre Maren till att ströva i natursköna Brandalsund. Informationsdriven passar väl in i kommunens satsning på betald feriepraktik och kan rikta sig mot såväl äldre högstadieelever som yngre gymnasieungdomar. Utbildning i historia, lokalkännedom, besöksmål och inte minst bemötande står med fördel stadsmuséet, Södertäljebyrån och Destination Södertälje för. Vi har många platser för våra ambassadörer – gärna i klatschiga t-shirts och jackor prydda med stadsvapen och kringlor – att utgå ifrån. Konceptet syftar till att både bredda marknadsföringen av sommarstaden Södertälje och erbjuda våra ungdomar kunskap om Kringelstan och värdefull feriepraktik.