Program:
18.00-18.10   Inledning och aktuellt i föreningen
18.10-19.00   Allmänpolitisk diskussion
19.00-19.15   Fikapaus
19.15-19.35   På gång i nämnder och styrelser
19.35-19.55   Inför kommunstyrelsens sammanträde
19.55-20.00   Övriga frågor och avslutning

Förhinder att delta anmäls till kansliet, tel 08 550 109 01 eller e-postsodertalje@liberalerna.se

Välkomna!
Mats Siljebrand
Metin Hawsho

Kommunstyrelsens ärendelista 2018-10-26

1.   Protokollets justering
2.   Fastställande av dagordning
3.   Information från polisen
4.   Ekonomirapport
5.   Finansiell riskrapport
6.   Delårsrapport augusti 2018 för kommunstyrelsen
Resultatet per augusti är ett överskott på 24,4 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens kontor svarar för 21,6 miljoner och politisk ledning för 2,8 miljoner. Kommunstyrelsens prognos per augusti är ett överskott på 10,7 miljoner kronor, som huvudsakligen beror på ”Digitaliseringsprojektet” och ”Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen”.

7.   Delårsrapport augusti för Södertälje kommun

Sent utskick.

8.   Omvandling av sociala investeringsfonden – utveckling av organisation och ansökningsprocess

Kommunstyrelsen beslutade i juni att de nämnder som bedriver projekt genom sociala investeringsfonden ska beviljas undantag från återbetalning. Medel ska istället läggas in i Mål och budget för särskilda satsningar där nämnderna har möjlighet att ansöka om pengar – utan krav på återbetalning. Organisation och ansökningsprocess redovisas för den nya modellen.

9.   Odlingsstrategi Södertälje kommun 2018-2030

Förslaget till odlingsstrategi består av två delar: I del 1 ingår målbild, övergripande mål och ställningstaganden, som kräver politiska beslut. Ställningstagandena visar vad som behövs för att uppfylla odlingsstrategins syfte och mål och som förvaltningen och fastighetsbolagen kan styra mot. I del 2 finns fyra handlingsplanerför varje inriktning; yrkesmässigt lantbruk, yrkesmässig trädgårdsodling, fritidsodling och komplementodling. Handlingsplanerna visa hur vi ska styra mot det övergripande målet genom att arbeta med åtgärdsområden. Varje område har en analys som förklarar förslagen till åtgärder. Fyra miljoner kronor är budgeterade för 2018 och samma summa föreslås för 2019 och halva beloppet för 2020. Åtgärderna förväntas ge positiva samhällsekonomiska effekter på sikt, som till exempel öka d sysselsättning inom de gröna näringarna och ökad krisberedskap. Strategin kan leda till att jordbruksmarken och natur-, kultur- och rekreationsvärden värnas.
Här redovisas två inkomna synpunkter på förslaget till odlingsstrategi, den första från LRF Södertälje:
”Det är inte utan förvåning som vårt remissyttrande från januari i stort sett avfärdas i kommunens tänkta odlingsstrategi. Risken är uppenbar att strategin inte leder till någonting annat än att kommunen samlar på sig mer jordbruksmark som sedan får förfalla, som så mycket god åkermark redan gjort i kommunal regi. LRF Södertälje kommungrupp vill att marken ska brukas, skötas och vara lönsam för brukarna, men odlingsstrategin riskerar att uppnå det motsatta. Ett tydligt bevis på det är att EKO- odlingen knappt öka, eftersom lönsamheten inte riktigt är där när konkurrensen hårdnar. LRF vill verkligen att kommunen ska ha en odlingsstrategi. Men vi vill ha en som LRF kan stå bakom och som jordbruket kan stödja sig på, inte en som snarare stjälper. Vi avvisar det senaste förslaget.”
Och den andra synpunkten kommer från vår representant i tekniska nämnden, Ann Westerberg:
”Jag tycker det står många bra saker i rapporten. Den är ambitiös och har många goda kvalitéer. Det jag oroar mig för är själva genomförandet, hur vi ska få alla dessa ambitioner att bli verklighet? Det står om ”odlings-koordinatorn” och hens roll i olika sammanhang. Jag tror det är viktigt att ha en idé om denna roll och hur det går att ge den tyngd i den kommunala beslutsprocessen. Odlingsstrategins intressen går ju på tvärs genom många andra instansers ansvarsområden. Plan-, infrastruktur-, förtätnings- och företags/verksamhetsetableringsfrågor gör ju anspråk på marken. Vilken tyngd får då odlingsfrågorna? Utan tyngd är det lätt att detta bara blir gröna krusiduller i marginalen. Kan det vara så att det ska finnas en speciell funktion som tillvaratar intressen som handlar om både odling och grönstruktur?”

10.Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund – Södertälje, Igelsta

Remissen från Sjöfartsverket omfattar förändringen av farleden mellan Landsort och Södertälje hamn. Två sektioner av leden föreslås flyttas österut från Mörkö och Oaxen. Detta medför mindre negativ påverkan för kommunen när det gäller buller, erosion och allmän påverkan på miljön.

11.Uppföljning av avfallsplan 2018

Tekniska nämnden följer årligen upp avfallsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2015 och gäller fram till och med 2020. En större översyn och analys av planen väntar. Avfallsplanen innehåller sju delområden: 1. Hushållens avfall 2. Matavfall 3. Avfall från enskilda avlopp 4. Nedskräpning. 5. Nöjda medborgare. 6. Nedlagda deponier 7. Bygg- och rivningsavfall.
Målet för nedlagda deponier kommer att nås under perioden, men inte övriga mål.
Orsakerna till den bristande måluppfyllelsen är orealistiska mål, bristande rådighet över och förankring av vissa mål inom kommunkoncernen, dåligt strukturerade åtgärder och att konsekvenser saknas när mål inte uppfylls.

12.Yttrande över remissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” SOU 2018:34

Kommunstyrelsen föreslås anta miljökontorets förslag till yttrande enligt miljönämndens beslut. Av yttrandet framgår bland annat att den högre åtgärdstakten för små avlopp sätter ambitionen om hushållning med naturresurser och kretslopp i andra hand.

13.Yttrande över remissen ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” SOU 2018:22

Utredningen förordar ett sammanhållet system där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottandet av asylsökande och nyanlända. Kommunen ställer sig i huvudsak positiv till utredningen, i synnerhet förslagen som berör social prövning av boende och att lagen om ett eget boende (EBO) begränsas.

14.Yttrande över remissen ”Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsföre-byggande insatser för män som utsätter närstående för våld” SOU 2018:37

Kommunen är generellt positiv till utredningens förslag och åtgärder. Utredningen föreslår att socialnämnden lägger större tonvikt på att förebygga våld och att rikta insatser mot våldsutövare. Det ska i socialtjänstlagen finnas ett uttryckligt ansvar att tillhandahålla insatser för personer som har utsatt närstående för våld. Insatser från socialtjänsten och sjukvården bör samordnas. Istället för att våldsutsatta tvingas flytta bör personer som utsatt närstående för våld hänvisas till tillfälligt boende. En sekretessbrytande regel ska införas och samverkan med polisen utökas.

15.Yttrande över remissen ”En effektivare räddningstjänst” SOU 2018:54

Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) har upprättat ett remissvar som stödjer utredningens förslag, dock med några invändningar. Utredningen betonar vikten av ökad samverkan mellan kommuner, en fungerande statlig tillsyn, ett förtydligande av mål för förebyggande verksamhet och att jämställdhetsfrågor stärks i uppdraget för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). SBFF påtalar att förslaget på förebyggande arbete mot skadade och döda i samband med brand är för snävt och att flera samhällsviktiga verksamheter saknas. Vidare att MSB ska understödja länsstyrelserna i samband med tillsyn av kommunal verksamhet och övertagande av räddningsinsats och att föreskrifter för kommunala ledningssystem måste beakta att behoven varierar över landet.

16.Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

Förändringarna föranleds av den nya kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 och som i vissa avseenden påverkar kommunalförbund, som till exempel digitala anslagstavlor och allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningar.

17.Hållbar omsorg – slutrapport

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om att ta fram en strategi för hur omsorgsnämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Angelägna frågor var att säkra tillförlitliga verksamhetsdata, att fatta rätt beslut, att erbjuda ändamålsenliga insatser och kostnadseffektiv verksamhet. Projektet ”Hållbar omsorg” har genomfört ett antal åtgärder i enlighet med strategin. Styrningen har förbättrats genom kvalitetssäkrad statistik och strukturerad uppföljning av verksamheten. Prognosen för 2018 visar att nettokostnaderna minskar.

18.Val av ledamot och ordförande i utskott mm efter Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

19.Stadsdirektören informerar
20.Meddelanden
21.Anmälan av delegeringsbeslut